Taisyklės ir sąlygos

Guglika Taisyklės ir sąlygos

Norite sužinoti, kas keičiasi?

Informaciją apie visus taisyklių ir sąlygų pakeitimus galite rasti šiame išsamiame Guglika naujienų skirtuke.

Galioja nuo 2023 m. sausio 9 d

Turinys

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 1 skyrius. APIBRĖŽIMAI
 • 2 skyrius. DALYVAVIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS „Guglika“.
 • 2a skyrius. Guglika verslas

II. SANDORIAI

 • 3 skyrius. PASIŪLYMAI
 • 4 skyrius. DRAUDŽIAMI DALYKAI
 • 5 skyrius. SANDORIO PRADŽIA
 • 6 skyrius. SANDORIO EIGA
 • 7 skyrius. SUTARTIS SUDĖTA KAIP PASIŪLYMO DALIS
 • 8 skyrius. „Guglika“ VAIDMUO
 • 9 skyrius. MOKESČIAI IR PARDAVIMO KOMISIJOS
 • 10 skyrius. KITI VARTOTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
 • 11 skyrius. REITINGŲ SISTEMA

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • 12 skyrius. KITOS PASLAUGOS
 • 13 skyrius. PRIVATUMAS IR KONFIDENCIALUMAS
 • 14 skyrius. „Guglika“ SĄLYGŲ PAKEITIMAI
 • 15 skirsnis. SUTARTIES SU ĮMONĖ NUTRAUKIMAS
 • 16 skirsnis. KONTAKTINIAI DUOMENYS IR SKUNDŲ TVARKA
 • 17 skirsnis. TAIKOMI TEISĖ IR GINČAI
 • 18 skyrius. PRIEDAI
 • 19 skyrius. GALIOJIMAS
 • 20 skyrius. „Guglika“ TAISYKLIŲ IR SĄLYGŲ KALBOS VERSijos
 • 21 skirsnis. VIDAUS SKUNDŲ NAGRINĖJIMO SISTEMA
 • 22 skyrius. SPROGMENŲ PREKURSORIAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 skyrius. APIBRĖŽIMAI

 

Šiame dokumente vartojamos sąvokos turi būti skaitomos taip:

 

TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

 

Šiame dokumente

 

GUGLIKA

 

atviro pobūdžio internetinė prekybvietė, pasiekiama guglika.lt domene ir valdoma Eriko Žilinsko pagal taisykles ir sąlygas

 

GUGLIKA VERSLAS


„Guglika“ naudojimo būdas, prieinamas verslo sąskaitų turėtojams, turintis funkcijų, skirtų tik subjektams, naudojantiems „Guglika“ jų vykdomai verslo veiklai.

 

REGISTRACIJA

 

Paskyros sukūrimo procedūra

 

PASKYRA

 

Bendrovės valdomų išteklių rinkinys Naudotojui unikaliu vardu (prisijungimo vardu), kuriame kaupiami Vartotojo duomenys ir informacija apie Vartotojo veiklą Guglika puslapyje.

 

VERSLO PASKYRA

 

Paskyra Vartotojams, kurie naudojasi Guglika, susijusiai su jų vykdoma verslo veikla, registruojama ir prižiūrima pagal Taisyklėse ir sąlygose numatytas taisykles.

 

VARTOTOJAS

 

subjektas, gavęs prieigą prie paslaugų, kurias įmonė „Guglika“ teikia pagal taisykles ir sąlygas.

 

GUGLIKA VERSLO VARTOTOJAS

 

Vartotojas, kuris yra verslo paskyros savininkas

 

PARDAVĖJAS

 

Vartotojas, kuris imasi veiksmų parduoti arba parduoda prekes kaip pasiūlymo dalį

 

PIRKĖJAS

 

Vartotojas, kuris imasi veiksmų, kad įsigytų arba perka prekes „Guglika“.

 

AUKCIONO DALYVIS

 

Pirkėjas, pateikęs pasiūlymą dėl Prekių aukciono proceso metu

 

PREKĖS

 

prekės, paslaugos ar teisės, kurios yra Pasiūlymo objektas

 

PASIŪLYMAS

 

pasiūlymas sudaryti Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Pardavėjo numatytomis sąlygomis, įskaitant visų pirma siūlomų prekių kainą ir aprašymą, naudojant Guglika esančias funkcijas.

 

AUKCIONAS

 

Pardavėjo inicijuoto Pasiūlymo tipas, kurio dalyje tiekėjas deklaruoja kainą, už kurią yra pasirengęs pirkti Prekes

 

SANDORIAI

 

prekių pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tarp Guglika naudotojų procedūros

 

DISKUSIJA

 

ginčas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Sandorio teisingo vykdymo, vykstantis naudojant Guglika teikiamas pagalbos po pirkimo priemones.

 

PRENUMERATA

 

Paslauga, skirta naudotojams, turintiems Guglika paskyrą, suteikianti daugybę įrankių, skirtų pardavimui „Guglika“ palaikyti.

 

 

 

2 skyrius. DALYVAVIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS „Guglika“

2.1.

Leidžiami Vartotojai gali būti ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, turintys visišką veiksnumą pagal įstatymus, juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturintys organizaciniai padaliniai, galintys savo vardu įgyti teises ir prisiimti įsipareigojimus. Leidžiamais Naudotojais gali būti asmenys, ne jaunesni kaip 13 metų, kuriems dar nėra sukakę 18 metų, ir jie gali įgyti teises ir prisiimti įsipareigojimus pagal bendrai taikomas įstatymo nuostatas ir jiems taikomus principus (Jaunesnysis Paskyra), kuri yra priedas Nr. 6. Jeigu nacionalinės teisės aktai numato, kad sulaukus pilnametystės arba gauti ribotą veiksnumą atlikti teisinius sandorius kitame amžiuje, tie nacionalinės teisės aktai taikomi atitinkama apimtimi.

2.2.

Fiziniai asmenys, nevykdantys jokios ūkinės veiklos Guglika, registruojasi užpildydami atitinkamą formą, kur:

a. Visa registracija, atsižvelgiant į 2.6 punktą. žemiau, leidžia naudotis visomis Įmonės teikiamomis paslaugomis ir Guglika funkcijomis, įskaitant Prekių pirkimą ir pardavimą (Įprasta sąskaita);

b. Supaprastinta registracija leidžia naudotis tik kai kuriomis Įmonės teikiamomis paslaugomis ir Guglika funkcijomis, išskyrus, be kita ko, Prekių pardavimą.

2.3.

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi bet kokia ūkine veikla, juridiniai asmenys ar organizaciniai padaliniai, nurodyti 2.1 punkte, registruojasi naudodami atitinkamą registracijos formą, pateikdami joje nurodytus duomenis. Vėliau tokie subjektai nusiunčia Įmonei minėtus duomenis apie jų ūkinę veiklą patvirtinančių dokumentų kopijas. Įsipareigojimas siųsti tokių dokumentų kopijas netaikomas Vartotojams, kurių registruota buveinė yra Lietuvoje, kurie suaktyvino savo paskyras registruodamiesi atlikdami greitą mokėjimą internetu, pavedimu ar bet kokiu kitu el. pavedimu iš subjekto paskyros. užpildant Registraciją. Šios dalies pirmame sakinyje išvardytų subjektų vardu minėtus veiksmus gali atlikti atitinkamus įgaliojimus turintis asmuo.

Įmonė pasilieka teisę reikalauti: papildomų išrašų ir dokumentų, patvirtinančių, kad prekybininkai, kurių pagrindinė buveinė, registruota verslo veikla ar faktinė verslo vykdymo vieta yra už Lietuvos ribų. Tuo atveju, kai ankstesniame sakinyje nurodyti dokumentai yra surašyti kita nei lenkų kalba, taip pat vertimai į anglų kalbą. Informacija apie papildomus dokumentus, kuriuos prekybininkai, aprašyti ankstesniame sakinyje, bus įpareigoti išsiųsti, bus įtraukta į Guglika atsiųstą el. laišką, vartotojui užpildžius registracijos formą.

2.4.

Paskyra, užregistruota 2.3 punkte nurodytu būdu, po teigiamo Vartotojo pateiktų duomenų patikrinimo, paryškinama piktograma, matoma visiems Guglika lankytojams (Verslo sąskaita). Naudotojas, parduodantis Prekes vykdydamas Naudotojo verslo veiklą, tokius pardavimus vykdo tik per Verslo paskyrą. Tačiau Naudotojas, naudojantis įprastą paskyrą, turi nedelsdamas konvertuoti ją į Verslo paskyrą, kad galėtų pradėti pardavimą Guglika pardavimuose, susijusiuose su verslo veikla, su sąlyga, kad toks sąskaitos pakeitimas bus taikomas. Taigi pardavimai, nesusiję su ankstesniuose sakiniuose nurodyta Vartotojo veikla, vykdomi naudojant Įprastą paskyrą.

2.5.

Pildydamas registracijos formą, registruojamas subjektas pateikia reikiamus duomenis, o užpildęs registracijos formą, priklausomai nuo Registracijos būdo ir pateikiamų duomenų tipo:

a. registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas Registracijos patvirtinimo būdas ir kita įstatymų reikalaujama informacija.

b. registracijos formoje nurodytu kontaktiniu numeriu siunčiamas pranešimas su aktyvavimo kodu, būtinu Registracijai patvirtinti ir kita įstatymų nustatyta informacija.

Registruojamas subjektas gali patvirtinti Registraciją naudodamasis turimais Registracijos patvirtinimo mechanizmais. Patvirtinus Registraciją, registruotas subjektas ir Įmonė sudaro sutartį dėl bendrovės „Guglika“ paslaugų teikimo „Guglika“ sąlygose nustatytomis sąlygomis.

2.6.

Norėdamas naudotis visomis Įmonės ir Guglika funkcijomis teikiamomis paslaugomis, Naudotojas turi atlikti pilną registraciją (visą registraciją), t. y. be pareigos siųsti dokumentų, pareiškimų ar vertimų kopijas – nurodytas 2.3 punkte (jei taikoma ), suaktyvinkite paskyrą, o tai galite padaryti:

a. pasirenkant vieną iš Guglika pateiktų ir konkrečiam vartotojui prieinamų metodų:

i) Greitas mokėjimas internetu – kai Vartotojas turi sąskaitą viename iš „greituosius mokėjimus“ siūlančių bankų „Guglika“ ir sumoka iš anksto nustatytą 1,01 EUR sumą. Visa įmokos suma Naudotojui grąžinama į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas;

ii) Apmokėjimas už įsigytą prekę, atliktas naudojantis mokėjimo paslauga, nurodyta Guglika sąlygų priede Nr. 7A ir priede Nr. 7B – kai už įsigytas Prekes bus atsiskaitoma elektroniniu pavedimu iš sąskaitos palaikoma viename iš bankų, siūlančių vadinamuosius „greituosius mokėjimus“ „Guglika“ (tačiau galimas Sąskaitos aktyvavimo būdas, nurodytas šiame Sąlygų 2.6. a. (ii) punkte, atsižvelgiant į kitas nuostatas Sąlygų punkto nuostatas, tik Vartotojui, kuris supaprastintą registraciją atliko iki 2022 m. balandžio 4 d.);

iii) Elektroninio pavedimo atlikimas – kai Vartotojas turi sąskaitą banke, kuris nebendradarbiauja su „Guglika“ sąlygų 7A ir 7B priede nurodytos mokėjimo paslaugos teikėju arba to nesiūlo. -vadinamas „greitaisiais mokėjimais“ ir sumoka 1,01 EUR į Įmonės nurodytą banko sąskaitą. Visa įmokos suma Naudotojui grąžinama į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas; arba

iv) Konkrečių dokumentų, leidžiančių atlikti patikrinimo procesą, pridėjimas (jei taikoma, o kitos galimybės nėra); arba

b. reikiamų duomenų užpildymas (jei tinka).

Mokėjimo operaciją atliekantis Naudotojas patvirtina, kad sutikdamas su Taisyklėmis, jis įgalioja tokios operacijos tvarkyme dalyvaujantį mokėjimo paslaugų operatorių perduoti mokėtojo duomenis Įmonei.

Pristatymo šalies, valiutos ar kalbos pakeitimas gali turėti įtakos pasiūlymų ir paslaugų prieinamumui bei pristatymo galimybėms.

2.7.

Tiek registruodamasis, tiek vėliau naudodamasis Guglika Naudotojas privalo pateikti reikalingus ir aktualius duomenis bei informaciją, taip pat, jei prašoma, pateikti teisingą pareiškimą. Įprastos paskyros ir Verslo paskyros su įjungta Prenumeratos paslauga Naudotojas prie savo paskyros gali pridėti nuotrauką ar grafinį elementą, galintį pateikti jo vaizdą (profilio nuotrauką). Kai Naudotojas prisijungia prie Guglika arba užsiregistruoja naudodamas išorines autentifikavimo paslaugas (pvz., siūlomas kaip kitų svetainių, įskaitant socialinius tinklus, dalis), Vartotojo (įskaitant asmeninius duomenis) ir profilio nuotrauką (jei ji buvo prieinama tos išorinės paslaugos ar svetainės šeimininkui ) bus atskleisti įmonei arba bendrinami su ja ir naudojami pagal Guglika taisykles ir sąlygas.

Įkėlus profilio nuotrauką, ji bus priskirta Vartotojo nurodytai paskyrai ir užregistruota Vartotojo vardu. Kai Naudotojas prisijungia prie Guglika arba užsiregistruoja naudodamas išorines autentifikavimo paslaugas (pvz., siūlomas kaip kitų svetainių dalis), profilio nuotrauka, kurią Įmonei atskleidė arba kuria su Įmonė tos išorinės paslaugos ar svetainės šeimininkas, bus priskirta Vartotojo paskyrai pagal pašto adresą, kurį Vartotojas suteikė tos paslaugos ar svetainės prieglobai. Naudotojo profilio nuotrauka bus matoma kitiems Guglika naudotojams ir bus rodoma šalia naudotojo pasirinktų veiksmų Guglika.

Profilio nuotrauka aukščiau minėtais atvejais bus priskirta Vartotojo paskyrai, jei ji atitiks šiuos techninius reikalavimus: minimalus dydis: 64 x 64 px, failo formatas: .jpg, .png ir turinys: neteisėtas ar įžeidžiantis, ypač , neleidžiamas vulgarus, nepadorus, erotinis ar pornografinis turinys arba turinys, kurstantis neapykantą arba rasistinį ar ksenofobinį elgesį. Draudžiama kaip profilio nuotraukos dalį skelbti propagavimą ar reklaminį turinį, pranešimus, bet kokį turinį, susijusį su Vartotojo veikla už Guglika ribų ir bet kokius kontaktinius duomenis. Naudotojui po registracijos draudžiama ištrinti duomenis, įtrauktus į Vartotojo paskyros nustatymus, su sąlyga, kad Vartotojas gali bet kada ištrinti savo Paskyrai priskirtą profilio nuotrauką. Norėdamas ištrinti kontaktinį numerį, Naudotojas turi susisiekti su Įmonę galimais komunikacijos kanalais, nurodytais Guglika taisyklėse ir sąlygose.

2.8.

Naudotojas prieiga prie „Guglika“ paskyros (prisijungęs) įgyja įvedęs savo:

 • prisijungimo vardas arba el. pašto adresas arba kontaktinis numeris,
 • slaptažodis arba SMS kodas (prisijungiant kontaktiniu numeriu) ir, pasirinkus dviejų žingsnių prisijungimą, slaptažodis ir SMS kodas

Prisijungimas prie Guglika naudojant automatinių sprendimų paslaugą, prisijungimas naudojant biometrinius duomenis mobiliajame įrenginyje, pirmą kartą įjungus šią funkciją (biometriniai duomenys yra įrenginyje ir nėra prieinami Guglika), ir išorinės autentifikavimo paslaugos ( pvz., siūlomos kitose su įmone bendradarbiaujančiose svetainėse, įskaitant socialinę žiniasklaidą), turi tokį patį poveikį kaip ir prisijungimas tiesiogiai prie Guglika svetainės.

Naudojant automatizuotus sprendimus, ypač automatinio prisijungimo programinę įrangą, vartotojas rizikuoja naudoti tokią programinę įrangą.

2.9.

Vartotojas gali registruoti daugiau nei vieną paskyrą, jei kiekvienai iš jų yra priskirtas skirtingas el. pašto adresas. Vartotojas, turintis aktyvią prenumeratos paslaugą, kaip dalį prisijungimo prie Guglika gali perjungti bet kokį paskyrų skaičių, nereikalaujant kiekvieną kartą atskirai prisijungti prie tam tikro vartotojo abonemento. Be to, prisijungus prie Paskyros jie gali įgalioti bet kurį asmenį naudotis pasirinktomis funkcijomis, susijusiomis su Operacijų ir Pasiūlymų apdorojimu. Vartotojai yra visiškai atsakingi už visus veiksmus ir neveikimą, susijusį su nurodytomis funkcijomis, atliekamus įgalioto asmens.

Vartotojas negali naudoti Paskyrų veiksmams, pažeidžiantiems Sąlygas, atlikti. Visų pirma draudžiama:

a. dalyvauti Aukcione naudojant daugiau nei vieną paskyrą;

b. siūlyti arba sudaryti Prekių pirkimo-pardavimo sutartį, jei yra savo arba artimų giminaičių ar asmenų, gyvenančių su Vartotoju tame pačiame namų ūkyje ar kitų subjektų, su kuriais Pirkėjas palaiko ryšius, Pasiūlymų, dėl kurių kyla pagrįstų abejonių, kad šalys veikti pagal susitarimą, siekiant paveikti tam tikros Operacijos rezultatą pažeidžiant įstatymus ar gerą praktiką;

c. atlikti kitą Registraciją, kad būtų išvengta mokėtinų sumų Įmonei už suteiktas paslaugas Guglika.

2.10.

Vartotojas negali naudotis kitų Vartotojų Paskyromis arba padaryti savo Paskyrą prieinamą kitiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

a. sudaryti galimybę naudotis Verslo paskyra asmenims, tinkamai įgaliotiems Naudotojo veikti jų vardu;

b. Sudaryti Įprastą paskyrą Naudotojo sutuoktiniui, atitinkama forma pateikiant sutuoktinio duomenis. Sutuoktiniai, besinaudojantys Sąskaita, yra solidariai atsakingi už šioje Sąskaitoje atliktus veiksmus.

2.11.

Sąskaitos negali būti perleidžiamos, išskyrus atvejus, kai Įmonė sutinka:

a. Verslo sąskaita gali būti pervedama, kai Naudotojas kitam verslininkui perduoda teises ir pareigas, susijusias su įmonės ar jos dalies valdymu, įstatymų nustatyta forma;

b. Įprastą paskyrą Vartotojas gali perleisti savo sutuoktiniui;

c. Įprastas paskyros naudotojas gali pakeisti paskyros tipą į Verslo paskyrą, siekdamas tik pirkti pagal Guglika verslas, užpildęs atitinkamą formą, kurią rasite adresu https://guglika.lt/kontaktai Ankstesniame sakinyje nurodyta Paskyros pakeitimo sąlyga yra ta, kad Naudotojas per dvejus metus iki formos užpildymo nepardavė prekių Guglika.

2.12.

Jei Vartotojo paskyrai ar veiklai Guglika reikia papildomai patikrinti 2.1 punktuose nurodytus duomenis. arba 2.3. arba jei Įmonei kyla pagrįstų rūpesčių dėl Sąskaitos ar tam tikros Operacijos saugumo, ypač dėl neteisėto Sąskaitos perėmimo ir panaudojimo kitam asmeniui arba dėl Guglika sąlygų pažeidimo. ir Vartotojo sąlygas, Įmonė gali:

a. naudotis Guglika ar tam tikromis Guglika teikiamomis paslaugomis tik tada, kai Naudotojas patvirtina jų patikimumą, įskaitant tapatybę, remiantis atitinkamais dokumentais;

b. tam tikram laikotarpiui apriboti prieigą prie tam tikrų „Guglika“ paslaugų;

c. blokuoti Vartotojo paskyrą tam tikram arba neribotam laikui.

d. naudoti robotų operacijas blokuojančius mechanizmus ar įrankius arba kitas IT ar programavimo priemones, nurodytas 10.11 punkte.

Išnykus minėtoms aplinkybėms, Įmonė panaikina minėtus Vartotojui taikomus apribojimus.

2.13.

Per 14 dienų nuo 2.5 punkte nurodytos sutarties sudarymo Naudotojas gali jos atsisakyti nenurodydamas jokios priežasties. Sutarties atsisakymui taikomos sąlygos, įskaitant Naudotojui prieinamos sutarties atsisakymo formos šabloną, yra išdėstytos Rekomendacijose, pridedamose kaip priedas Nr. 8. Vartotojas negali atsisakyti šioje dalyje nurodytos sutarties, jei jie įtraukė prekes į sąrašą, dalyvavo aukcione, pasinaudojo galimybe Pirkti dabar arba turėjo kokių nors sumų įmonei už suteiktas paslaugas Guglika.

2.14.

Naudotojas pripažįsta, kad 2.7 punkte nurodytais atvejais profilio nuotrauką priskyrus jo Paskyrai, profilio nuotrauka gali būti automatiškai koreguojama iki tokio dydžio, kuris atitinka Įmonės nurodytus techninius reikalavimus.

2.15.

Įmonė turi taikyti mechanizmus, užtikrinančius tinkamą Sandorių ir kitų „Guglika“ teikiamų ir Vartotojo naudojamų paslaugų saugumo lygį.

2.16.

Sandoriai ir kitos paslaugos gali būti atliekamos tik užtikrinus atitinkamą saugumo lygį. Išsamią informaciją apie techninius reikalavimus, įskaitant naujausius atnaujinimus ir rekomenduojamas saugos priemones, reikalingas norint naudotis Įmonės teikiamomis paslaugomis, rasite čia.

2.17.

Vartotojai turėtų atnaujinti duomenis paskyros nustatymuose, įskaitant savo kontaktinę informaciją. Verslo paskyros naudotojai turėtų patikrinti, ar nėra naujos korespondencijos iš Guglika.

2a.Skyrius GUGLIKA VERSLAS

 
2a.1
 
Naudoti Guglika perGuglika Verslas gali tik naudotojai, prisijungę prie savo verslo paskyros.
 
2a.2
 
Guglika gali pateikti tokias funkcijas, kurios yra skirtos tik Guglika Verslo naudotojams, kaip „Guglika Verslas“ dalį, nes jie naudoja „Guglika“ savo vykdomai verslo veiklai. Guglika gali apriboti Guglika Verslas naudotojų prieigą prie tokių funkcijų, kurios skirtos tik tiems Vartotojams, kurie nevykdo verslo veiklos arba naudojasi Guglika nesusiję su vykdoma verslo veikla.
 
2a.3
 
Kaip „Guglika Verslas“ dalis, Pardavėjas, nustatydamas Pasiūlymo sąlygas, gali:
 
a. nustatyti Prekės kainą, nurodant Prekės PVM tarifą pagal galiojančius įstatymus,
 
b. nustatyti, kad vieneto kaina priklausytų nuo vienetų skaičiaus, kurį Pirkėjas įsigyja „Guglika Verslas“ naudotoju per vieną sandorį,
 
c. įveskite nuolaidas, išreikštas procentais, kurių dydis priklauso nuo to, ar bendra Pirkėjo įsigytų Prekių vertė yra „Guglika Verslas“ naudotojas per vieną Operaciją.
 
2a.4
 
Remdamasi Pardavėjo, nustatydamas Pasiūlymo sąlygas, nurodytą PVM tarifą, Įmonė Pirkėjui automatiškai parodo Prekių neto kainą. Įmonė netikrina, ar Pardavėjo nurodytas PVM tarifas yra teisingas. Tik Pardavėjas atsako Pirkėjui už visas pretenzijas, kylančias dėl neteisingo PVM tarifo įvedimo ar taikymo.
 
2a.5
 
„Guglika Verslas“ naudotojų pasiūlymai gali būti papildomai pažymėti žodžiu, grafiniu simboliu ir kombinuotu žodžiu bei grafiniu pavadinimu, atsižvelgiant į sukūrimo kaip „Guglika Verslas“ dalies kriterijų.
 
2a.6
 
Meno kūriniai, išdėstymas, paieškos kriterijai ir kiti Guglika Verslas komponentai gali skirtis nuo prieinamų naudotojams, kurie nėra Guglika Verslas vartotojai, tiek, kiek tai susiję su skirtingomis Guglika Verslas ypatybėmis ir Guglika Verslas skyrimu subjektams. naudojant Guglika, susijusią su jų vykdoma verslo veikla.
 
2a.7. Naudotojo Guglika Verslas vartotojo statusas neturi įtakos galimybei pasiekti Pasiūlymus Naudotojams, kurie nėra Guglika Verslas vartotojai.
 
2a.8
 
Naudotojas, neturintis Guglika Verslas vartotojo statuso, turi prieigą prie Guglika Verslas naudotojų pasiūlymų su apribojimais, atsirandančiais dėl to, kad neturi Guglika Verslas vartotojo statuso.
 
2a.9
 
Kitų Guglika taisyklių ir sąlygų skilčių nuostatos taikomos „Guglika Verslas“ tiesiogiai tiek, kiek šiame 2a skirsnyje tai nereglamentuojama kitaip.

II. SANDORIAI

3 skyrius. PASIŪLYMAI

3.1.

 

„Guglika“ Pardavėjas, nustatydamas pasiūlymo sąlygas, gali sudaryti Pirkėjams tokias pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo procedūras:

 

a. Tik su galimybe Pirkti dabar, kai Pardavėjas siūlo parduoti Prekes už iš anksto nustatytą kainą. Šis pasiūlymas gali apimti vieną ar daugiau Prekių vienetų;

 

b. Aukcionas, kuriame Pardavėjas, pateikdamas Prekes parduoti, kviečia dalyvius teikti pasiūlymus, kad būtų sudaryta sutartis. Aukcione gali dalyvauti tik vienas Prekių vienetas. Aukciono atveju Pardavėjas gali papildomai nustatyti parinktį Pirkti dabar; tačiau, Pardavėjui 3.2. punkte nurodytomis sąlygomis nustatant rezervinę kainą, Pirkėjas gali naudotis galimybe Pirkti dabar tik tol, kol Dalyvis nepateiks tai kainai lygaus pasiūlymo. Jei Pardavėjas nenustato rezervinės kainos, Pirkėjas gali naudotis Pirkimo dabar galimybe, kol Dalyvis nepateiks pirmojo pasiūlymo.

 

3.2.

 

Aukcione Pardavėjas gali nustatyti rezervinę kainą, t.y. mažiausią kainą, už kurią Pardavėjas nori parduoti Prekes. Pasiūlymų, mažesnių už pradinę kainą, pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma. Rezervinės kainos dydis Naudotojams neatskleidžiamas tol, kol Dalyvis nepasiūlo kainos, lygios arba didesnę už rezervinę kainą.

 

3.3.

 

Pasiūlymų tikslas pateikiamos sąrašo kategorijose: „Automobiliai“, „Nekilnojamas turtas“, „Atostogos“, „Gyvieji gyvūnai“, „Mašinos“, „Priekabos, Puspriekabės“, „Kitos transporto priemonės ir kateriai“, „Motociklai ir keturračiai“. “, „Paslaugos“ ir „Bilietai“ nėra sutarties sudarymas. Šie pasiūlymai yra tik klasifikuoti skelbimai. Ankstesniame sakinyje nurodyti pasiūlymai gali apimti ne daugiau kaip vieną Prekių vienetą.

 

Šiame punkte nurodytus Pasiūlymus gali pateikti subjektai, bendradarbiaujantys su Įmone pagal atskiras sutartis, ypač jų valdomose interneto svetainėse ar internetinėse programose (įskaitant mobiliąsias programas).

 

 

3.4.

 

Įmonė naudoja numatytąjį Pasiūlymų rūšiavimą Pasiūlymų sąraše, kad pritaikytų jų išdėstymo tvarką pagal Pirkėjų pageidavimus („Aktualumas“).

 

 

Kalbant apie aktualumą, atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

 
 • Pasiūlymo informacija, pvz., Pasiūlymo aprašymo atitiktis Sąlygoms ir sąlygoms; Pasiūlymo rodymo skirtingais laiko intervalais skaičius; pirkimų skaičius konkrečiame Pasiūlyme; Vartotojų į krepšelį įdėtų Prekių skaičius per pateiktą Pasiūlymą; Vartotojų, kurie pažymėjo (arba nepažymėjo) konkretų Pasiūlymą kaip Stebėtą, skaičius; išvardytų Prekių kaina; išvardytų Prekių skaičius; nemokamo pristatymo būdų, kuriuos Pardavėjas suteikė Pasiūlyme, skaičius; numatomas Prekių pristatymo laikas, atsirandantis dėl Pardavėjo deklaruoto Prekių išsiuntimo laiko, faktinis šios siuntos atlikimo laikas ir Pardavėjo Pasiūlyme nurodytas pristatymo būdas; nemokamos grąžinimo galimybės; išvardytų Prekių statusas, įskaitant jų savybes; pardavimo sutarties sudarymo būdas — Pirkti dabar/Aukcionas; Pasiūlymo terminas; skatinimo galimybės; „Oficialios parduotuvės“ išskirtinumas; patalpinimas Sandorio zonoje, Pasiūlymo paskelbimas kategorijoje, kuri geriausiai atitinka tam tikro tipo produktus; ir ar Pasiūlymo pavadinimas yra panašus į Vartotojų užklausos turinį paieškos sistemoje dėl Prekių, kurios yra šio pasiūlymo objektas;
 
 • Pardavėjo informacija, pvz., daugiausia teigiamų ir neigiamų įvertinimų skaičius; Pirkėjų suteiktų „rekomenduojamų“ įvertinimų norma; vidutinis atitikties Prekės aprašymui įvertinimas; vidutinis Pirkėjo suteikto klientų aptarnavimo kokybės įvertinimas; laiku užpildyti siuntų sekimo numerius; atsakymo į kitų Vartotojų pranešimus laikas; dalyvavimas Super Seller programoje; Sąlygų priedo Nr. 1 pažeidimų skaičius; pranešimų, susijusių su Sąlygų 13.3 punkto ir Sąlygų priedo Nr. 2 1 punkto 4 ir 7 punktų pažeidimais, skaičius.
3.4.b.
 
Kai pasiūlymai toms pačioms prekėms sujungiami naudojant atitinkamas Guglika funkcijas, taikomas papildomas Aktualumo kriterijus pasirenkant Pasiūlymus nurodytoms prekėms pagal šiuos veiksnius:
 
Mokama Pasiūlymo reklama (reklamuojami Pasiūlymai rodomi pirmiausia);
 
Pardavėjo kokybės lygis;
 
Pasiūlymo pardavimo režimas (pirmiausia rodomi pasiūlymai „Pirkti dabar“);
 
Prekės būklė (pirmos rodomos prekės, pažymėtos „Nauja“);
 
Pagrindinės Pasiūlymo nuotraukos kokybė;
 
Prekių kaina;
 
Vartotojų susidomėjimas Pasiūlymu;
 
Privalomų Pasiūlymo parametrų užpildymas.
 
3.5.
 
Be numatytojo rūšiavimo pagal kriterijų „Aktualumas“, Naudotojas Guglika pasiūlymų sąrašuose gali pasirinkti šiuos pasiūlymų rūšiavimo tipus, t.
 
a. Kaina: nuo mažos iki didelės. Atsižvelgiama į kriterijus tokia tvarka: Sąraše pateiktas pasiūlymas, ieškomą frazę ir kategoriją atitinkantis pasiūlymas, mažiausia kaina, didžiausias populiarumas, trumpiausias laikas iki pasiūlymo galiojimo pabaigos;
 
b. Kaina: nuo didelės iki mažos. Atsižvelgiama į kriterijus tokia tvarka: Sąraše pateiktas pasiūlymas, ieškomą frazę ir kategoriją atitinkantis pasiūlymas, didžiausia kaina, didžiausias populiarumas, trumpiausias laikas iki pasiūlymo galiojimo pabaigos;
 
c. Kaina su pristatymu: nuo didelės iki mažiausios. Tai atsižvelgiama į kriterijus tokia tvarka: pasiūlymas pateiktas sąraše, pasiūlymas atitinkantis ieškomą frazę ir kategoriją, mažiausia kaina su pristatymu, didžiausias populiarumas, trumpiausias laikas iki pasiūlymo galiojimo pabaigos;
 
d. Kaina su pristatymu: nuo mažos iki didelės. Atsižvelgiama į kriterijus tokia tvarka: Sąraše pateiktas pasiūlymas, ieškomą frazę ir kategoriją atitinkantis pasiūlymas, didžiausia kaina su pristatymu, didžiausias populiarumas, trumpiausias laikas iki pasiūlymo galiojimo pabaigos;
 
e. Populiariausias. Atsižvelgiama į kriterijus tokia tvarka: pasiūlymas pateiktas sąraše, pasiūlymas, atitinkantis ieškomą frazę ir kategoriją, didžiausias populiarumas, trumpiausias laikas iki pasiūlymo galiojimo pabaigos;
 
f. Laikas: greičiausia baigiasi. Atsižvelgiama į kriterijus tokia tvarka: Sąraše pateiktas pasiūlymas, Ieškomą frazę atitinkantis pasiūlymas, trumpiausias laikas iki Pasiūlymo galiojimo pabaigos, Pasiūlymo numeris;
 
g. Laikas: naujai įtrauktas į sąrašą. Atsižvelgiama į kriterijus tokia tvarka: pasiūlymas pateiktas sąraše, pasiūlymas, atitinkantis ieškomą frazę, trumpiausias laikas nuo pasiūlymo paskelbimo, ilgiausias laikas iki pasiūlymo galiojimo pabaigos.
 
3.6.
 
Įmonė gali įtraukti Pardavėjo pasiūlymą, paskelbtą Verslo paskyroje į Guglika kainų programą, kurios išsamios sąlygos pateiktos Priede Nr. 21 iki šiol. Vykdydamas tą programą, Pardavėjas sutinka automatiškai sumažinti Prekių kainą, dėl ko Pirkėjas gali jas įsigyti su nuolaida. Savo ruožtu Įmonė suteikia Pardavėjui sandorio nuolaidą, sumažindama Įmonei mokėtiną mokestį už paslaugas, suteiktas kaip „Guglika“ dalis, atitinkančią skirtumą tarp pradinės ir su nuolaida Prekės kainos. Pardavėjas gali pašalinti bet kurį iš savo pasiūlymų ar paskyrų iš Guglika kainų programos.
 

4 skyrius. DRAUDŽIAMI DALYKAI

 

4.1.
 
Vykdydami bet kokį sandorį, Pardavėjai negali išvardyti prekių, kuriomis prekiaujama pažeidžiant galiojančias įstatymų nuostatas (atsižvelgiant į bet kurios užsienio teisės nuostatas, kurios gali būti taikomos konkrečiu atveju) arba trečiųjų šalių teises (ypač autorių teises ir kitą intelektinę nuosavybę). teisės), taip pat kurių įtraukimas į sąrašą gali būti laikomas gerosios praktikos pažeidimu. Pardavėjai negali parduoti Prekių tam tikroje šalyje arba imtis jokių su pardavimu susijusių priemonių toje šalyje, jei tai prieštarautų toje šalyje taikomiems įstatymams. Be to, draudžiama skelbti ir pateikti bet kokį turinį, kuris pažeidžia visuotinai priimtas etikos ar moralės normas, ypač turinį, kuris kursto arba skatina neapykantą, smurtą ar bet kokios formos diskriminaciją, įskaitant dėl tautybės, odos spalvos, įsitikinimų, religijos. , pasaulėžiūrą, taip pat reklamuoja autoritarines ir totalitarines sistemas, taip pat bet kokį turinį, kuris patvirtina arba palaiko tokį elgesį ar sistemas.
 
4.2.
 
Neatsižvelgiant į 4.1. punkte išdėstytas nuostatas, draudžiama siūlyti prekes, nurodytas kaip draudžiamas Priede Nr. 1.
 
4.3.
 
4.1. ir 4.2. negali būti siūlomos kartu su kitomis Prekėmis kaip nemokamos dovanos.
 
4.4.
 
Kai kurios Prekių rūšys gali būti siūlomos tik tuo atveju, jei yra įvykdytos papildomos sąlygos, nurodytos priede Nr. 1.
 

5 skyrius. SANDORIO PRADŽIA

 
 5.1.
 
Pardavėjas Pasiūlymą parengia užpildydamas Guglika esančią pardavimo formą, taip nustatydamas visas Sandorio sąlygas. Pasiūlymo aprašyme esanti informacija gali būti susijusi tik su jo objektu. Papildydama informaciją ar duomenis į Pasiūlymo aprašymą, Įmonė įgyja teisę jais naudotis, ypač naudoti bet kokiu būdu, bet kuriuo metu ir savo nuožiūra. Pardavėjas įgalioja Įmone išversti Pasiūlymą ir jo komponentus (įskaitant automatinio teksto vertimo programinę įrangą) į kitas kalbas ir pateikti Pasiūlymą kitomis kalbomis. Pardavėjas, įtraukdamas informaciją ar duomenis į Pasiūlymo aprašymą, pareiškia, kad turi teisę juos įtraukti į Pasiūlymo aprašymą ir naudoti juos „Guglika“ bei įmonės, ypač ankstesniuose sakiniuose nurodytu būdu, ir nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių. Pardavėjas atsako už ankstesniame sakinyje nurodytos deklaracijos teisingumą.

5.2.

 

Pasiūlymo aprašymas turi būti tikslus ir išsamus bei neklaidinti kitų Vartotojų, ypač dėl Prekių savybių, tokių kaip jų būklė, parametrai, kokybė, kilmė, prekės ženklas ar gamintojas. Pasiūlymo aprašymas turi atitikti galiojančių teisės aktų nuostatas, visų pirma, jame turi būti informacija, kurios reikalaujama pagal galiojančius vartotojų apsaugos teisės aktus, be to, jame negali būti pasiūlyta naudoti Prekes pažeidžiant galiojančius įstatymus. Pasiūlymo aprašyme negali būti nieko, kas pažeidžia galiojančius įstatymus. Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo Pasiūlymo turinį, taip pat už jame esančias klaidas ar netikslumus.

 

5.3.

 

Neatsižvelgdamas į 4.1 punkto nuostatas, Pardavėjas pareiškia, kad yra įgaliotas ir galintis sudaryti ir vykdyti sutartį su Pirkėju.

 

5.4.

 

Pardavėjas, atlikdamas 5.1 punkte nurodytus veiksmus, įpareigoja Bendrovę paskelbti Pasiūlymą Pardavėjo nurodytą dieną. Jei data nenurodyta, siuntimas turi būti nedelsiant. Vieno Pardavėjo Pasiūlymų, paskelbtų vienu metu, skaičius be Bendrovės sutikimo negali viršyti 200 000. Pardavėjo Pasiūlymų dėl tos pačios Prekės, paskelbtų toje pačioje subkategorijoje (nepriklausomai nuo Pardavėjo paskyrų skaičiaus), skaičius negali viršyti 2 ir šis apribojimas netaikomas Prekėms, kurių būklė pažymėta kitu parametru nei „Nauja“. .

 

5.5.

 

Pardavėjas, paskelbęs Pasiūlymą, yra saistomas jo aprašymo. Pardavėjas gali keisti Pasiūlymą tol, kol dalyvis nepateiks pirmojo pasiūlymo. Pasiūlymo su Pirkimo dabar galimybe atveju Pardavėjas negali veiksmingai keisti jo aprašymo Pirkėjams, su kuriais jie sudarė pardavimo sutartį kaip Pasiūlymo dalį. Pardavėjas Pasiūlymo aprašyme negali įvesti jokių pakeitimų, dėl kurių pasikeistų siūlomos Prekės ar jų savybės. Paskelbdamas Pasiūlyme (paskelbus jį „Guglika“) bet kokį turinį, kuriam taikomas autorių teisių įstatymas, ypač, pavyzdžiui, ženklus, logotipus, vaizdus, aprašymus ar nuotraukas („Turinys“), Naudotojas leidžia Bendrovei naudoti šį turinį. nemokamai, ne išimtinai ir be laiko ir teritorijos apribojimų, atsižvelgiant į:

 

a. jo saugojimas ir dauginimas naudojant bet kokius būdus, įskaitant įrašymą ir kopijavimą į popierines, elektronines, magnetines ir optines laikmenas;

 

b. jo atkūrimas telekomunikacijų tinklais (įskaitant internetą ir GSM tinklus) bet kokiomis priemonėmis ir technikomis, ypač, pavyzdžiui, atgaminimas tokiu būdu, kad bet kas galėtų pasiekti Turinį bet kuriuo pasirinktu laiku ir pasirinktoje vietoje; jo naudojimas kituose ryšių tinkluose, nepaisant galimo prieigos apribojimų naudojimo; jo viešą peržiūrą ir atkūrimą taip pat atlieka svetainių turinio automatinio paleidimo mechanizmai;

 

c. viešas jo atlikimas, rodymas, peržiūra, atgaminimas, perdavimas ir retransliavimas;

 

d. skolinimas ir įtraukimas į viešąją prekybą.

 

Vartotojo sutikimas apima Bendrovės vykdomą Turinio analizių rengimą, jų naudojimą tiek, kiek Bendrovei leidžiama naudoti Turinį, ir tolesnių sutikimų davimą sutartyje su Bendrove apimtimi.

Vartotojas duoda sutikimą, kad Bendrovė naudotų savo asmenines autorių teises į Turinį ir pareiškia, kad jis nesinaudos šiomis asmeninėmis autorių teisėmis prieš Bendrovę ar subjektus, kuriuos Bendrovė davė tolesniam sutikimui naudoti Turinį.

 

Vartotojas garantuoja, kad yra įgaliotas pateikti pirmiau minėtą pareiškimą, duoti sutikimus, įtrauktus į Sąlygas, ir įtraukti turinį. Jie taip pat garantuoja, kad Turinys ir jo naudojimas Bendrovėje pagal Sąlygas nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių. Naudotojas atleidžia Bendrovę ir jos subjektus, duotą tolesnį sutikimą naudoti Turinį nuo bet kokios atsakomybės, kylančios iš Turinio naudojimo pagal Sąlygas.

 

5.6.

 

Išsamūs Pasiūlymo sudarymo principai, įskaitant jo aprašymą, vaizdų įkėlimą ir papildomų parinkčių, susijusių su jo pateikimu ir reklama, naudojimą, yra išdėstyti priede Nr. 2.

 

5.7.

 

Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo mokėjimus už operacijas, atliktas naudojantis bet kuria „Guglika“ mokėjimo paslauga Pardavėjo registruotos buveinės šalyje, įskaitant „Guglika“ dovanų korteles. Priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo, mokėjimo vykdymo paslauga bus vykdoma priede Nr. 7A, priede Nr. 7B, Taisyklėse arba Allegro dovanų kortelės sąlygose nurodytomis sąlygomis.

 

5.8.

 

Pardavėjai ne tik suteikia galimybę Pirkėjui atsiskaityti už Prekes naudodamiesi 5.7 punkte nurodytomis paslaugomis, bet ir gali leisti Pirkėjams atlikti mokėjimus už Prekes, naudodamiesi pasirinkimu „grynaisiais pristatymo metu“ arba atsiskaitydami tiesiogiai Prekių atsiėmimo vietoje. Pirkėjo apmokėjimas pristatymo metu apmokamas pagal apmokėjimo pristatymo paslaugų teikėjo naudojimosi sąlygomis sąlygas, kurias rasite čia:

 

Pirkėjui pasirinkus apmokėjimo pristatymo būdą pažeisdamas naudojimosi sąlygas, ypač viršydamas taikomus mokėjimo limitus, apmokėjimo pristatymo paslaugų teikėjas gali atsisakyti atsiimti mokėjimą.

 

5.9.

 

Norėdami pateikti pasiūlymus kategorijomis: Kolekcijos > Investiciniai produktai ir kolekcijos > Numizmatika > Kolekcinės auksinės monetos (išskyrus subkategoriją „Aukso ir sidabro laužas“), Pardavėjas turi atitikti visas šias sąlygas:

 

a. atitinka „Guglika“ sąlygų ir sąlygų 1 priedo 2.14 punkto reikalavimus;

 

b. prisijungę prie Paskyros, kuri bus naudojama anksčiau minėtų kategorijų pasiūlymui paskelbti – pateikite pranešimą naudodami kontaktinę formą, esančią adresu https://guglika.lt/kontaktai ir gaukite įmonės patvirtinimą atsiųsta el. į Vartotojo el. pašto adresą, priskirtą jo paskyrai.

 

5.10.

 

Pildydamas formą skirtuke Pardavimas > Pardavimo nustatymai > Pristatymo nustatymai, Pardavėjas gali nurodyti greito išsiuntimo valandas (Išsiuntimas tą pačią dieną), tai yra deklaracija, kad Prekės bus išsiųstos tą pačią dieną su sąlyga, kad Sandoris bus atliktas iki laiko. (įskaitant apmokėjimą) nurodytą Pardavėjo, kuris gali skirtis priklausomai nuo vežėjo tipo ir savaitės dienos. Informacija apie išsiuntimą tą pačią dieną matoma Pardavėjo pasiūlyme. Įmonė pasilieka teisę atsisakyti skelbti ankstesniame sakinyje nurodytą informaciją, jei Pardavėjas nesilaiko reikalavimų, nurodytų.

 

5.11.

 

Įmonė Pirkėjams pateikia Grąžinimo politiką, leidžiančią grąžinti Guglika įsigytas Prekes, naudojant tam tikrą formą (toliau – Forma), laikantis toje politikoje nustatytų standartų ir sąlygų.

 

5.12.

 

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjams pateikiama Grąžinimo politika, kaip nurodyta 5.11 punkte, Pardavėjas, turintis Verslo paskyrą arba Naudotojas, vykdantis verslo operacijas, privalo užpildyti atitinkamą Prekių grąžinimo formą (galima rasti „Grąžinimo sąlygos“) iš viso ir priskirkite jį savo pasiūlymams. Be to, būtina laikytis šių taisyklių:

 

a. Pirkėjui atsisakius sutarties, jeigu Prekių Pardavėjas dar neišsiuntė – Pardavėjas grąžina Pirkėjo už Prekes sumokėtas lėšas, per 2 darbo dienas nuo Pirkėjo atšaukimo nuo Sandorio dienos. ;

 

b. Pirkėjui atsisakius sutarties, išskyrus nurodytą a papunktyje. aukščiau – Pardavėjas grąžina Pirkėjo už Prekes sumokėtas lėšas per 7 kalendorines dienas nuo tos dienos, kai Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo užpildytos Formos gavimo dienos. ;

 

c. esant nusiskundimui dėl Pirkėjo įsigytų Prekių, kuriame prašoma tik grąžinti sumokėtas sumas – skundą išnagrinėti per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užpildytos Formos gavimo dienos ir jeigu skundas priimtas. – operatyviai grąžinti Pirkėjų už Prekes sumokėtas sumas;

 

d. koreguoti grąžinamų Prekių pristatymo būdą pagal jų savybes ir dydį;

 

5.13.

 

Sąlygų prieduose Nr. 7A ir 7B nurodytomis sąlygomis:

 

a. 5.12.a punkte nurodytu atveju Pardavėjas gali prašyti Sąlygų 7A ir 7B prieduose nurodytų mokėjimo paslaugų operatorių, remdamasis Įmonės pateikta informacija, išmokėti atsiskaityme turimas lėšas. Pardavėjams laikomą įrankį, kad būtų grąžintos Pirkėjų už Prekes sumokėtos sumos;

 

b. 5.12.b ir c papunkčiuose nurodytu atveju, Pardavėjas, sutikdamas su konkretaus mokėjimo paslaugų operatoriaus sąlygomis, kreipiasi į mokėjimo paslaugų operatorius, nurodytus 7A ir 7B prieduose. Taisyklėmis, atitinkamai, remiantis Įmonės pateikta informacija, laikinai sustabdyti Pardavėjams saugomoje atsiskaitymo priemonėje turimų lėšų išmokėjimą, kad būtų grąžintos Pirkėjų už Prekes sumokėtos sumos, taip pat pateikti nurodymus dėl tokių grąžinimų. Vadovaudamasis 7A ir 7B prieduose numatytomis sąlygomis, Pardavėjas vėliau gali atšaukti šias instrukcijas.

 

 

6 skyrius. SANDORIO EIGA

 
6.1.
 
Sutikdamas su Pardavėjo Pasiūlyme pateiktomis sąlygomis, Vartotojas, norėdamas įsigyti Prekes, dalyvauja aukcione arba pasirenka Pirkti dabar variantą, atsižvelgiant į 3.3 punktą. Atlikdamas aukščiau nurodytus veiksmus, Vartotojas privalo užpildyti atitinkamą Pasiūlymo tinklalapyje esančią formą ir patvirtinti savo pasirinkimą.
 
6.2.
 
Teikiant pasiūlymą Aukciono procese, Pardavėjui atskleidžiami asmens duomenys apie Dalyvio paskyros pavadinimą (prisijungimą).
 
6.3.
 
Nuo Pasiūlymo paskelbimo Naudotojai gali užduoti Pardavėjui klausimų dėl šio Pasiūlymo ar su Pasiūlymu susijusio sandorio šiais būdais:
 
a. Naudodami atitinkamą Pasiūlyme esančią formą „Klauskite pardavėjo“.
 
b. Naudojant parinktį „Rašyti pranešimą“, esančią pranešimų centro funkcijoje, pasiekiamoje Vartotojo paskyros nustatymuose
 
abiem atvejais, atsižvelgiant į 13.6 punktą.
 
6.4.
 
Dalyvis, dalyvaudamas Aukciono procese, nurodo maksimalią Prekių kainą, kurią įsipareigoja sumokėti laimėjus. Aukciono dalyvis gali keisti maksimalią kainą Aukciono metu, tačiau negali pasiūlyti sumos, mažesnės už dabartinę Aukciono kainą arba jai lygią. Kitas dalyvis, atsižvelgdamas į dabartinę Prekių kainą, gali viršyti ankstesnį konkurso dalyvį atitinkamu padidinimu.
 
Įmonė pasilieka teisę tikrinti Naudotojus, perkančius Prekes pasiūlymuose iš kategorijos „Kolekcijos ir menas“, tuo atveju, kai Aukciono dalyviai pasiūlė didesnę arba lygią 500,00 EUR sumą arba dalyviams, kuriems bendra jų suma šiuo metu pateikti pasiūlymai yra didesni arba lygūs 5000,00 EUR. Šiuo tikslu 2 skirsnio 2.12.a papunktis. mutatis mutandis taikomos Guglika taisyklės ir sąlygos.
 
6.5.
 
Konkurso dalyvių pateikti pasiūlymai yra tokiems dalyviams privalomi, nebent Pardavėjas juos atmeta. Dalyvio pasiūlymas gali būti atmestas tik iki aukciono pabaigos:
 
a. konkurso dalyvio prašymu arba
 
b. kai Pardavėjui kyla pagrįstų abejonių dėl Konkurso dalyvio patikimumo;
 
c. Prekės vagystės ar sunaikinimo aukciono metu atveju;
 
d. dėl Aukciono uždarymo 6.8.b punkte nurodytais atvejais.
 
6.6.
 
Dalyvio, kurio Paskyra bus blokuojama iki aukciono pabaigos, pasiūlymas sudaryti sutartį su Pardavėju nustoja galioti. Informacija apie Dalyvio sąskaitos bloką skelbiama aukciono tinklalapyje.
 
6.7.
 
Pasiūlymas uždaromas pasibaigus Pardavėjo sąlygose nurodytam laikotarpiui arba kai parduodami visi Pasiūlymuose su Pirkti dabar siūlomų Prekių vienetai. Pasiūlymas gali būti uždarytas anksčiau:
 
a. Pardavėjo sprendimu, nurodytu 6.8 punkte;
 
b. Įmonės sprendimu 8.2.b papunktyje nurodytais atvejais.
 
6.8.
 
Pardavėjas gali bet kada uždaryti savo Pasiūlymą. Jeigu:
 
a. Pasiūlymas su Pirkimo dabar galimybe – pardavimo sutartys, sudarytos tiek, kiek tokio Pasiūlymo dalis yra privalomos;
 
b. Aukcionas – laimėtojai nustatomi pagal statusą jo uždarymo metu pagal 7.2 punktą.
 
6.9.
 
Prekių kaina turėtų būti nustatoma pagal visuotinai galiojančias teisės aktų nuostatas. Be Prekės kainos, Pardavėjas gali apmokestinti Pirkėją tik pasiūlyme nurodytas siuntimo išlaidas ir tik realią sumą. Pristatymo į užsienį atveju taikomos papildomos taisyklės, nurodytos Guglika taisyklių ir sąlygų priede Nr.
 
6.10.
 
Priede Nr. 3 pateikiamas planinių techninių pertraukų ir techninių gedimų veiksmų planas, ypač jų įtaka skelbiamiems Pasiūlymams.
 
 

7 skyrius. SUTARTIS SUDĖTA KAIP PASIŪLYMO DALIS

 
 7.1.
 
Įmonė nėra jokių tarp Vartotojų sudarytų Prekių pardavimo sutarčių šalis ir neužtikrina, kad Pardavėjai ir Pirkėjai būtų įgalioti tokias sutartis sudaryti ir vykdyti. Jei Naudotojas sudaro sutartį su kitu Naudotoju, kurio registruota buveinė arba įprastinė gyvenamoji vieta yra už Lietuvos ribų, Sandoriui gali būti taikomos užsienio teisės nuostatos.
 
7.2.
 
Su Aukciono laimėtoju sudaroma sutartis. Aukcioną laimi Naudotojas, kuris jį uždarant pasiūlė aukščiausią Prekių kainą ir jo pasiūlyta kaina buvo ne mažesnė kaip rezervinė kaina, jeigu tokią kainą nurodė Pardavėjas (priimdamas laimėjusį pasiūlymą). Jeigu pasiūlymus pateikia keli tiekėjai, nurodydami vienodą didžiausią kainą, laimėtoju tampa tas Dalyvis, kuris pirmasis pasiūlė didžiausią kainą.
 
7.3.
 
Pirkėjas su Pardavėju sudaro sutartį, patvirtindamas pirkimą mygtuku „Pirkti ir mokėti“ arba panašiu būdu, atsižvelgiant į 3.3 punktą. Kiekvienas pirkinys ir kai kurie mokėjimo būdai gali būti papildomai patvirtinti mobiliojo įrenginio biometriniais duomenimis, jei ši funkcija įjungta (biometriniai duomenys saugomi įrenginyje ir nepateikiami Guglika).
 
7.4.
 
Patvirtinimas dėl Pirkėjo ir Pardavėjo sutarties sudarymo automatiškai siunčiamas elektroniniu paštu (arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis) ir yra tik informacinio pobūdžio. Ankstesniame sakinyje nurodytame elektroniniame laiške sutarties šalys gauna duomenis, šiuo metu esančius jų Paskyros nustatymuose, t.y. paklausti Pardavėjo, el. pašto adresą (užšifruotą Įmonės), kontaktinį numerį, adresą. Tuo atveju, kai Paskyros nustatymuose nustatyta Pardavėjo buveinė yra už Europos ekonominės erdvės ribų arba pasiūlymas lauke „Pristatymo duomenys“ buvo pažymėtas kaip „Ne EAN pasiūlymas“, ankstesniame sakinyje nurodyti duomenys bus pateikti. išsiųsti už Europos ekonominės erdvės ribų. Pirkėjui pasirinkus siuntimo būdą, kurio dalimi siunčiamai prekei yra priskiriamas sekimo numeris, informaciją apie siuntos sekimą Įmonei gali pateikti tiesiogiai vežėjas arba Pardavėjas, jei siuntos numeris yra nurodytas „Pirkta“. ” skirtuke, kuris rodomas prisijungus prie Paskyros, Pirkėjui papildomai išsiunčiamas el. laiškas su vežėjo pavadinimu, siuntos sekimo numeriu ir nuoroda siuntai sekti.
 
7.5.
 
Jeigu Sandorio šalys nesusitarė kitaip, Pirkėjas už Prekes moka:
 
a. per 7 dienas, jei pasiūlymai su galimybe Pirkti dabar,
 
b. per 14 dienų tuo atveju, kai Pasiūlymai su Pirkti dabar galimybe, už kuriuos Pirkėjas pasirinko mokėjimą tradiciniu banko pavedimu,
 
c. per 30 dienų aukcionų atveju.
 
Pirkėjui laiku nesumokėjus už Prekes, o Aukciono atveju – Pardavėjui suteiktą papildomą sandorio nuolaidą, Įmonė automatiškai atšauks Sandorį (išskyrus kategoriją „Vaistai iš nereceptinių vaistų“) . Jei aukščiau aprašytos automatinio aukcionų atšaukimo sąlygos neįvykdomos per 30 dienų, Įmonė pasilieka teisę vertinti iš naujo. Minėti Įmonės veiksmai neturi įtakos tarp Vartotojų sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties civilinėms teisinėms pasekmėms ir neatleidžia jų nuo pareigos vienas kitam vykdyti prievoles pagal susidariusį teisinį santykį.
 
 

8 skyrius. GUGLIKA VAIDMUO

 8.1.
 
Įmonė neatsako už Vartotojų elgesį Guglika ir neteisėtą su Sandoriu susijusių sutarčių vykdymą ar nevykdymą, taip pat už Vartotojų ar trečiųjų šalių veiksmų, pažeidžiančių šios sutarties nuostatas, pasekmes. Visų pirma, Įmonė neprisiima atsakomybės už Pasiūlymuose parduodamų Prekių kokybę, saugą ir teisėtumą, Pardavėjų galimybes parduoti, Pirkėjų mokumą ir duomenų bei kito turinio, pateikto / pateikto Guglika sistemoje, tikrumą ir tikslumą. . Įmonė 9 priede nustatytomis sąlygomis atlygina Pirkėjams, patyrusiems žalą dėl Pardavėjo nesąžiningo elgesio. Tuo pat metu Įmonė yra atsakinga už sutarčių, sudarytų Guglika, susijusių su jos pačios Prekių pardavimu, vykdymą pagal visuotinai galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei Įmonės pasiūlymų sąlygas.
 
8.2.
 
Jei Pasiūlymas pažeidžia Sąlygas ar bet kokius galiojančius įstatymus ir reglamentus, Įmonė gali:
 
a. pakeisti Pardavėjo nurodytą Guglika kategoriją, kurioje skelbiamas Pasiūlymas;
 
b. uždaryti prieš terminą arba ištrinti pasiūlymą su galimybe Pirkti dabar; tačiau sutartys, sudarytos tarp Vartotojų kaip tokio Pasiūlymo dalis, iki tokio pasiūlymo uždarymo lieka galioti;
 
c. panaikinti Aukcioną, dėl kurio jis nebebus pasiekiamas Guglika, o visa iki šiol Aukciono dalyvių veikla, vykdyta kaip jo dalis, neturės jokios įtakos;
 
d. atsisakyti skelbti pasiūlymą.
 
8.3.
 
Įmonė gali patikrinti, ar Naudotojai laikosi Sąlygų. Toks patikrinimas gali būti atliktas visų pirma patikrinant, ar Vartotojai laikosi atitinkamų Sąlygų nuostatų. Patikrinimas visų pirma turi būti atliekamas užmezgant ryšį su konkrečiu Vartotoju ir užregistruojant / dokumentuojant tokį kontaktą.
 
8.4.
 
Jei bet kokie Vartotojo veiksmai pažeidžia Sąlygas, Įmonė gali:
 
a. išsiųsti pranešimą Vartotojui el. paštu,
 
b. įspėti Vartotoją el. paštu;
 
Pranešimo ir įspėjimo pateikimas Vartotojui tiesiogiai nesustabdo Naudotojo paskyros arba neapriboja prieigos prie tam tikrų „Guglika“ teikiamų paslaugų, o tik informuojame, kad toliau pažeidus Sąlygų ir nuostatų nuostatas Sąlygomis, Įmonė gali sustabdyti Paskyrą arba apriboti Vartotojo prieigą prie tam tikrų paslaugų, teikiamų Guglika.
 
Pakartotinai ar esminiai Sąlygų pažeidimai suprantami kaip
 
nesumokėjus Įmonė mokėtinų sumų per nustatytą terminą,
 
Naudotojo pateiktą neišsamią arba klaidingą kontaktinę informaciją (pvz., vardą, pavardę, įmonę, adresą) Paskyros nustatymuose,
 
Vartotojo disponavimas Paskyra be Įmonės sutikimo,
 
Naudotojui padaryti Paskyrą prieinamą kitiems asmenims, pažeidžiant Sąlygų 2.10 punktą,
 
Pasiūlymų, kurių objektas yra Sąlygų priede Nr. 1 nurodytos Draudžiamos prekės arba Apribotos prekės, paskelbimas, kai Naudotojas neįvykdė sąlygų, būtinų tokioms prekėms įtraukti į sąrašą, kurios nurodytos Priede Nr. 1 Sąlygos ir nuostatos,
 
Pažeisdamas Sąlygų priede Nr. 2 nustatytas Pasiūlymų skelbimo taisykles,
 
Kelių paskyrų registravimas ir jų naudojimas pažeidžiant Sąlygų 2.9 punkte nurodytas taisykles,
 
Spam žinučių siuntimas kitiems vartotojams,
 
Bendros kokybės sumažėjimas (skirtuke „Mano pardavimo kokybė“) iki „Reikia tobulinti“ arba iki „Nepriimtina“ lygio,
 
Imantis veiksmų, kad būtų išvengta Įmonės apmokestinamų mokesčių ar pardavimo komisinių mokėjimo,
 
Pažeisdamas vertinimo sistemos taisykles, nustatytas Sąlygų 11 skyriuje,
 
Pirkimas kitais tikslais nei sandorio užbaigimas,
 
Pažeidė Taisyklių 5.4 punkte nustatytas Įsakymo Įmonei skelbti Pasiūlymus taisykles. Taisyklių ir sąlygų,
 
Pažeidus konkurso dalyvių pasiūlymų atmetimo taisykles, nustatytas 6.5. Taisyklių ir sąlygų,
 
Pažeisdamas Taisyklių 10.1., 10.3. ir 10.10 punktuose nustatytas taisykles,
 
Įmonė gali:
 
c. laikinai apriboti Vartotojo prieigą prie atitinkamų Guglika teikiamų paslaugų, ypač apriboti Vartotojo paskyros funkcionalumą tam tikram ar neribotam laikui;
 
d. sustabdyti vieną, daugiau ar visas Vartotojo paskyras apibrėžtam arba neribotam laikui.
 
Įmonė taip pat gali laikinai apriboti Vartotojo galimybę naudotis atskiromis Guglika teikiamomis paslaugomis arba sustabdyti vieną, kelias ar visas Vartotojo paskyras tam tikram ar neribotam laikui, nutraukimo atveju bet kurio iš mokėjimo paslaugų operatorių, nurodytų 2007 m. Preliminariosios sutarties su Naudotoju 7A, 7B arba 7C prieduose dėl priežasčių, numatytų konkretaus mokėjimo paslaugų operatoriaus teikiamos paslaugos sąlygose.
 
Apie Paskyros sustabdymą ar prieigos prie konkrečių paslaugų apribojimą Įmonė informuoja Vartotoją el. paštu, nurodydama prieigos prie Paskyros sustabdymo ar apribojimo priežastis. Vartotojas gali apskųsti Įmonės sprendimą vadovaudamasis Sąlygų 16 skyriaus nuostatomis.
 
Neatsakius ir nepateikus išsamaus paaiškinimo dėl Pirkėjo ir Pardavėjo kaip Diskusijos metu sudarytos sutarties įvykdymo teisingumo per Taisyklių 10.2 punkte nurodytą terminą, Įmonė gali Guglika naudojimas su sąlyga, kad Naudotojas patvirtina, kad jis tinkamai įvykdo dėl Sandorio sudarytą sutartį.
 
8.5.
 
Nepriklausomai nuo to, ar Įmonė taiko šių Taisyklių 8.2, 8.3 ar 8.4 punktų nuostatas, Naudotojas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus ir neveikimą, susijusius su Guglika naudojimu, ypač Naudotojas gali būti atsakingas už žalą Įmonei ar kitiems Vartotojams. .
 
Kai Vartotojas įkelia į Įmonės profilio nuotraukas, kaip nurodyta Sąlygų 2 skirsnio 2.7 punkte, Naudotojas pareiškia, kad yra įgaliotas naudoti minėtą profilio nuotrauką Taisyklėse nurodytais tikslais ir kad to paties naudojimas Guglika ir Įmonės nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių. Vartotojas atsako už pirmiau nurodyto pareiškimo teisingumą ir neatleidžia Įmonės nuo bet kokios atsakomybės, kylančios dėl neteisėto arba trečiųjų šalių teises pažeidžiančio profilio nuotraukos naudojimo Guglika.
 
8.6.
 
Sąskaitos blokavimo atveju Naudotojas gali prieiti prie Paskyros ir naudotis tik tomis funkcijomis, kurios suteikia galimybę sumokėti Įmonei mokėtinas sumas ir užbaigti iki Sąskaitos blokavimo sudarytas sutartis; tačiau Vartotojas negali naudotis jokiomis kitomis Įmonės „Guglika“ paslaugomis. Visi pasiūlymai, paskelbti užblokuotoje Paskyroje, bus ištrinti. Aukcionų, kuriuose dalyvauja Dalyvis, kurio Paskyra buvo blokuota, rezultatai sprendžiami vadovaujantis 6.8 punktu.
 
8.7.
 
Vartotojas, kurio Paskyra buvo užblokuota arba jos funkcionalumas apribotas, kaip nurodyta 2.12 ir 8.4 punktuose, negali nei registruoti naujos Paskyros, nei naudoti kitos Paskyros be išankstinio Įmonės sutikimo.
 
8.8.
 
8.9 punkte nurodytais atvejais. 7A ir 7B prieduose nurodyti mokėjimo paslaugų teikėjai, veikiantys Įmonės nurodymu dėl Pardavėjo įgaliojimo, atsirandančio iš sutarties, sudarytos pagal Sąlygas, ir remiantis Bendrovės pateikta informacija, turi teisę laikinai sulaikyti Pardavėjo lėšų išmokėjimą „Guglika“ sąlygų 7A ir 7B prieduose nurodytais atvejais ir sąlygomis („Išmokėjimo išskaitymas“).
 
8.9.
 
Įmonė gali kvalifikuoti Pardavėjo sąskaitą išmokėjimų sulaikymui šiais atvejais:
 
a. Sandoriuose, kurių metu yra didesnė tikimybė, kad Pirkėjai prašys išmokėti kompensacijas pagal Guglika, nurodytą Guglika sąlygų 9 priede arba
 
b. Pardavėjų, kurie vykdo veiklą kaip verslo paskyros dalį, kaip subjektas, kurio registruota buveinė, registruota įmonė arba faktinė verslo vieta yra už Europos ekonominės erdvės arba Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ribų.
 
c. Pardavėjų, kurie skelbia Pasiūlymus kategorijų, nurodytų 5.9 punkte, atveju.
 
d. kitais atvejais, nurodytais atskirų paslaugų sąlygose.
 
8.10.
 
7A ir 7B prieduose nurodytiems mokėjimo paslaugų teikėjams įmonė įpareigoja taikyti Išmokų išskaitymą 8.9.a punkte nurodytų sąskaitų atvejais, kurių apyvarta iš Pasiūlymų kategorijoje „Telefonai ir priedai“ viršijo 200 000 EUR. (du šimtai tūkstančių eurų) per paskutinius 6 mėnesius, skaičiuojant nuo paskutinės mėnesio dienos, einančio prieš Pardavėjo sąskaitos kvalifikavimo išmokų išskaičiavimui datą, ir kurie atitiko bent vieną iš šių sąlygų:
 
a. ne mažiau kaip 25% Operacijų, atliktų per 60 kalendorinių dienų iki Pardavėjo sąskaitos kvalifikavimo datos, vertės yra iš Pasiūlymų, kurių Pardavėjo deklaruotas Prekių pristatymo laikas sutarties su Pirkėju sudarymo dieną viršija 7 darbo dienos;
 
b. Diskusijų skaičius baigėsi kaip neišspręstas Pardavėjui, kuris per pastarąsias 60 dienų sudarė daugiau nei 1000 sutarčių, o tai viršijo 0,2% visų tuo metu sudarytų sutarčių skaičiaus. Jeigu per pastarąsias 60 dienų Pardavėjas sudarė mažiau nei 1000 sutarčių, tai Diskusijų, pasibaigusių kaip neišspręstų, skaičius per šį laikotarpį viršijo dvi.
 
c. Pirkėjų pradėtų Diskusijų skaičius per 60 kalendorinių dienų iki išmokėjimo išskaičiavimo datos viršija 10 ir tuo pačiu į daugiau nei 10% iš jų Pardavėjas nepateikė atsakymo ir nepateikė išsamių paaiškinimų 24 valandas nuo apkaltinimo bet kokiu Pirkėjo netinkamu elgesiu, šeštadieniais, sekmadieniais ir kitomis valstybinėmis šventėmis toks atsakymo laikas neįtraukiamas;
 
d. 60 dienų laikotarpiu prieš pat išmokėjimo sulaikymą pagal Guglika taisyklių ir sąlygų 2.12 ir 8.4 punktus Pardavėjo prieiga prie tam tikrų Guglika teikiamų paslaugų buvo laikinai apribota arba viena, kelios ar visos jo sąskaitos buvo laikinai arba laikinai sustabdytos. neapibrėžtas laikas;
 
e. Pardavėjo vidutinis įvertinimas išmokų išskaitymo kvalifikavimo dieną yra mažesnis nei 4 900 (keturios ir devynios dešimtosios).
 
8.11.
 
7A ir 7B priedėliuose nurodytiems mokėjimo paslaugų teikėjams įmonė privalo taikyti išmokėjimo išskaičiavimą 8.9 punkto c papunktyje nurodytoms sąskaitoms iš karto po to, kai teigiamai patvirtina 5.9 punkte nurodytą pranešimą. Įmonė.
 
8.12.
 
Įmonė turi prieigą prie šių kategorijų Vartotojo duomenų: duomenų apie Pasiūlymą, įskaitant, visų pirma, Pasiūlymo turinį; duomenys, identifikuojantys Pirkėją kaip Sandorio dalį; duomenys apie Sandorį – ypač mokėjimo būdas, prekės gavimo adresas, pristatymo būdas, papildomos pastabos, taip pat gali turėti prieigą prie pranešimų, siunčiamų tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, turinio, įskaitant diskusijų ir ginčų bei korespondencijos tvarkymas Pardavėjų prašymu 13.6 punkte nurodytu atveju. Įmonė tvarko aukščiau nurodytas duomenų kategorijas visų Pasiūlymų ir Sandorių atžvilgiu, laikydamasi išlygos, kad 13.6 punkte nurodytu atveju. prieiga prie pranešimo turinio taikoma tik verslo paskyroms.
 
Vartotojas neturi prieigos prie visų Įmonės turimų duomenų. Vartotojas turi nemokamą prieigą prie duomenų, susijusių su jo veiksmais, susijusiais su Guglika dalimi, ypač susijusiais su pardavimo, vykdomo per Guglika, kokybe, įskaitant, be kita ko, apyvartos vertę, įvykdytus užsakymus; atšaukti užsakymai; per terminą užpildytų siuntų skaičius; kuri pristatymo dalis įvykdyta per terminą – lyginant su visais užsakymais per pastarąsias 30 dienų, kurie buvo pristatyti pirkėjams per Pardavėjo pasiūlymuose nurodytą terminą; ir informacija apie Pardavėjo pardavimo kokybę, lyginant su kitais Guglika pardavėjais – kiek pardavėjų turi geresnę ar prastesnę nei Pardavėjo kokybę. „Guglika“ pateikiami tik duomenys apie atskirus įvykdytus sandorius.
 
Įmonė „Guglika“ platformoje suteikia mokamą prieigą prie tam tikrų su pardavimu susijusių statistinių duomenų.
 
Statistinius duomenis, susijusius su pardavimu Guglika dalimi, Įmonė saugo ir pasibaigus Sutarčiai su Vartotoju.
 
Įmonė turi prieigą prie Vartotojų asmens duomenų, tokios prieigos taisyklės ir saugojimo terminas bei tokių duomenų ištrynimo taisyklės nurodytos Sąlygų priede Nr. 5.
 
8.13.
 
Įmonė gali išbandyti naujas Guglika paslaugas, procesus ar funkcijas arba atlikti esamų paslaugų, procesų ar funkcijų pakeitimų testus Guglika. Testai gali turėti įtakos vartotojų naudojimui Guglika, įskaitant pasiūlymų rodymo būdą paieškos rezultatuose. Bandymai gali būti atliekami tik tiek, kiek būtina ir proporcinga bandymo tikslui pasiekti. Įmonė testus atlieka tik Guglika plėtros, prisitaikymo prie rinkos pokyčių, teisinio reguliavimo pokyčių ar teikiamų paslaugų tobulinimo tikslu.
 
 

9 skyrius. MOKESČIAI IR PARDAVIMO KOMISIJOS

 
9.1.
 
Įmonės „Guglika“ teikiamos paslaugos yra mokamos. Pardavėjas apmokestinamas visais mokesčiais ir pardavimo komisiniais. Tokios mokėtinos sumos apmokestinamos nuolat ir pateikiamos apmokėti už nuoseklius atsiskaitymo laikotarpius. Atsiskaitymo laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.
 
9.2. Mokesčius ir pardavimo komisinius už Įmonės „Guglika“ teikiamas paslaugas Vartotojas sumoka į savo Sąskaitos nustatymuose nurodytą banko sąskaitą.
 
9.3. Draudžiami bet kokie Vartotojo veiksmai, kuriais siekiama arba kurių dėka išvengiama Įmonės taikomų mokesčių ar pardavimo komisinių mokėjimo.
 
9.4.
 
Įmonė sąskaitas už suteiktas paslaugas Guglika išrašo pagal Paskyros nustatymuose pateiktus duomenis; tačiau Įprastų sąskaitų naudotojams jiems pageidaujant išrašomos sąskaitos faktūros.
 
9.5.
 
Mokesčių ir pardavimo komisinių už atitinkamas paslaugas dydžiai, jų surinkimo, atsiskaitymo ir atsiskaitymo sąlygos bei sandorių nuolaidų nuo sumų, mokėtinų už Įmonės per tam tikrą mėnesį suteiktas paslaugas, skyrimo sąlygos, taip pat jų apskaičiavimo būdas ir terminai. Sąskaitų faktūrų išrašymo ir išsiuntimo tvarka yra numatyta priede Nr. 4.

 

 

10 skyrius. KITI VARTOTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

10.1.

Visi „Guglika“ naudotojų veiksmai turi atitikti „Guglika“ taisykles ir nuostatas, gerą praktiką ir galiojančias įstatymų nuostatas, įskaitant vartotojų apsaugos įstatymus. Vartotojas negali imtis veiksmų, prieštaraujančių Guglika taisyklėms ir sąlygoms, gerajai praktikai ir galiojančioms įstatymų nuostatoms, arba bet kokių veiksmų, kurie neigiamai veikia Guglika operacijų saugumą arba kenkia kitiems Vartotojams.

 

10.2.

 

Vartotojas privalo paaiškinti tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties vykdymo teisingumą. Pardavėjas privalo pateikti savo atsakymą ir pateikti išsamius paaiškinimus Diskusijoje per 24 valandas nuo pareiškimo dėl bet kokio Pirkėjo netinkamo elgesio, šeštadieniais, sekmadieniais ir kitomis valstybinėmis šventėmis toks atsakymo laikas neįtraukiamas.

 

Kai Diskusija dėl nepristatytų Prekių ir pasibaigė jų pristatymo terminas, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo nurodytą problemą išspręsti per 7 dienas. Šios problemos sprendimas visų pirma laikomas:

 

 • siuntos sekimo numerio paskelbimas, rodantis, kad siuntinys yra pristatomas arba siuntinys pristatytas,
 • grąžinti Pirkėjui sumokėtą sumą per Guglika arba paskelbti grąžinimo patvirtinimą Diskusijoje.

 

Praėjus 7 dienoms, Guglika leidžia Pirkėjui pažymėti Diskusiją kaip neišspręstą. Jei Pirkėjo problema neišspręsta ir jis nusprendžia pasinaudoti Guglika ir susigrąžina pinigus, Pirkėjui sumokėta suma bus išskaityta iš Pardavėjo pagal Guglika taisyklių ir sąlygų 9 priedo 4 skirsnio 10 punktą. .

 

Priešingu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo Diskusijos pradžios turės išspręsti Pirkėjo problemą.

 

10.3.

 

Diskusijų skaičius baigėsi kaip neišspręstas Pardavėjui, kuris per paskutines 60 dienų sudarė daugiau nei 1000 sutarčių, neturėtų viršyti 0,2% visų tuo metu sudarytų sutarčių skaičiaus. Jei per pastarąsias 60 dienų Pardavėjas sudarė mažiau nei 1000 sutarčių, per šį laikotarpį neišspręstų Diskusijų skaičius negali viršyti dviejų.

 

10.4.

 

Pardavėjas privalo atsakyti į Pirkėjo pranešimą per 24 valandas nuo jo gavimo, jeigu šis terminas nesutampa su šeštadieniu, sekmadieniu ar valstybine švente.

 

10.5.

 

Jeigu Pirkėjas užsakytoms prekėms pasirenka vežėjo užregistruotą siuntimo būdą, kuriam yra suteiktas sekimo numeris, jeigu vežėjas duomenų Įmonei nepateikė tiesiogiai, Pardavėjas nedelsdamas į užsakymo skirtuką įrašo ( mano pardavimai -> užsakymai) teisingas sekimo numeris (kaip priskyrė vežėjas išsiuntimo metu) ir išsiuntimo laikas turi vykti per Pardavėjo pasiūlymų sąrašo formos skiltyje „Išsiuntimo datos“ nurodytus terminus.

 

10.6.

 

„Guglika“ pardavėjams buvo suteikta prieiga prie „Mano pardavimo kokybės“ skirtuko, kur jis pagrįstas individualiais įvertinimais šiose srityse:

 

a. Pirkėjų įvertinimai (su, pvz., pirkėjų rekomendacijomis, pirkėjų patirtimi / pasitenkinimu);

 

b. Užsakymo apdorojimas (įskaitant, pvz., apdorotus užsakymus, pakuotės numerius, įvestus Sąlygose nurodytais terminais);

 

c. Klientų paslaugos (įskaitant, pvz., aktyvias diskusijas, savalaikius atsakymus į diskusijose užduotus klausimus, „Guglika“ sąlygų 5.12 punkte nurodytų kriterijų atitikties lygį);

 

d. Pasiūlymo patrauklumas (su, pvz., Aktyvūs mokėjimo būdai, Pasiūlymų procentas su Guglika!);

 

e. Sąlygų laikymasis (pvz., pasiūlymų, politikos įspėjimų ištrynimas);

 

Duomenys, esantys skirtuke „Mano pardavimo kokybė“, skaičiuojami kasdien ir apima pastarąsias 30 dienų. Dėl techninių priežasčių skaičiavimas gali būti atidėtas ne daugiau kaip 3 dienas. Tokiu atveju paskutinio skaičiavimo duomenys, esantys skirtuke „Mano pardavimo kokybė“, bus laikomi privalomais.

 

10.7.

 

Pardavėjas privalo išlaikyti pardavimų kokybę bent jau bendrame „Neutralaus“ lygyje. Kokybės lygis gali turėti įtakos Vartotojo dalyvavimui premijų programose ir Guglika teikiamose privilegijose (pvz., specialios dalyvavimo sandorių zonoje sąlygos). Išsamios taisyklės, kaip skirtuke „Mano pardavimo kokybė“ aprašyta kokybė paveikia atskiras programas, yra pateiktos programų sąlygose. Kai Vartotojo bendra kokybė (skirtuke „Mano pardavimo kokybė“) nukrenta iki „Reikia tobulinti“ arba iki „Nepriimtina“ lygio, Įmonė turi teisę imtis priemonių, nurodytų Taisyklių 8.4 punkte.

 

10.8.

 

Vartotojai turėtų patys archyvuoti informaciją apie „Guglika“ sudarytas sutartis.

 

10.9.

 

Bet kokiai medžiagai, įskaitant grafinius elementus, jos išdėstymą ir sudėtį, prekių ženklus ir kitą informaciją, esančią Guglika tinklalapiuose, taikomos Įmonės arba Vartotojų teisės. Šiems elementams taikomos autoriaus nuosavybės teisės, pramoninės nuosavybės teisės, įskaitant teises į prekių ženklų registraciją ir teises į duomenų bazes, todėl jiems taikoma įstatymų nustatyta teisinė apsauga.

 

10.10.

 

Norint bet kokiu būdu atsisiųsti ar naudoti „Guglika“ esančią medžiagą (įskaitant duomenis ir kitokio pobūdžio informaciją), kiekvieną kartą reikia gauti Įmonės sutikimą ir nepažeisti jokių šios sutarties nuostatų ir visuotinai taikomų įstatymų nuostatų bei nepažeisti jokių Įmonės ir kitų interesų. Vartotojai. Draudžiama:

 

a. trečiųjų šalių naudojimas nuorodoms, į kurias Įmonei priklauso teisės, įskaitant būdingus grafinius elementus, ypač tokius kaip logotipai, vaizdai, aprašymai ar kitokio pobūdžio nuorodos;

 

b. kaupti ir apdoroti duomenis bei bet kokią kitą „Guglika“ turimą informaciją, kad ją būtų galima naudoti vykdant veiklą (įskaitant kitų interneto svetainių valdymą), taip pat toliau jais dalytis kitose svetainėse ar už interneto ribų, įskaitant:

 

i. tokių duomenų ir informacijos išgavimas (išskyrimas), ypač naudojant robotus ir kitus IT ar programavimo įrankius (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų tyrimo, rinkimo ar išgavimo įrankius),

 

c. naudojant „Guglika“ ar panašius pavadinimus paskyros prisijungime, jei tai gali suklaidinti kitus vartotojus apie subjektą, naudojantį nurodytą paskyrą, ar jo ryšį su įmone,

 

d. Paskyros prisijungime naudojant pavadinimus, kurie gali suklaidinti kitus Vartotojus dėl subjekto, naudojančio nurodytą Paskyrą.

 

10.11

 

Draudžiama naudoti robotus ir kitus IT ar programavimo įrankius (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų tyrinėjimo, rinkimo ar išgavimo įrankius), įskaitant įrankius, kurie:

 

a. generuoti arba gali sukelti padidėjusį Guglika srautą, ypač taip, kad padaugintų apsilankymų Guglika svetainėse skaičių, todėl IT sistemoms užkraunama pernelyg didelė našta,

 

b. yra kenkėjiškos programos (įskaitant virusus) arba gali būti naudojamos užkrėsti Guglika IT išteklius ar infrastruktūrą kenkėjiškomis programomis (įskaitant virusus),

 

c. naudojami kibernetinėms atakoms (įskaitant tinklo atakas, ypač DDoS atakas), naudojant Guglika, naudojant Guglika, taip pat siekiant naudoti Guglika.

 

10.12

 

Įmonė užtikrina, kad Pirkėjai gautų šią informaciją:

 

a. kad Pardavėjas gavo lėšų už mokėjimą, atliktą Platformoje esančiais mokėjimo būdais;

 

b. kad Naudotojas galėtų sekti siuntinį, kuriame yra Prekės, pristatomos kaip vežėjų teikiamų paslaugų dalis, išsamiai nurodyta Guglika taisyklėse ir sąlygose ir apie atitinkamus pristatymo etapus;

 

c. su prašymais įvertinti Sandorį;

 

d. apie Sandorio būseną (vykdoma, paruošta siuntimui, išsiųsta), kai Pardavėjas siuntimui naudojasi vežėjo paslaugomis, nurodytomis https://guglika.lt/, arba naudoja automatinio sandorio įrankius užbaigimas pasiekiamas skirtuke „Užsakymai“ arba per API automatinio ryšio kanalais, t. y. kanalais, leidžiančiais susisiekti su Naudotojais el. laiškais, Vartotojo paskyroje rodomais pranešimais, susijusiais su užbaigta Sandoriu, mobiliųjų programų tiesioginiais pranešimais ir būsenomis, pasiekiamomis Skirtukas „Pirkimų istorija“.

 

Dėl to, kas išdėstyta, Pardavėjas įsipareigoja aukščiau nurodytais Įmonės teikiamais automatinio ryšio kanalais nesiųsti Pirkėjams papildomų pranešimų, kuriuose būtų tik aukščiau nurodyta informacija.

 

Ši nuostata netaikoma, kai Pirkėjas inicijuoja kontaktą dėl sudaryto Sandorio, o Pardavėjas tik į jį atsako.

 

 

11 skyrius. REITINGŲ SISTEMA

 
11.1.
 
„Guglika“ naudotojai gali naudoti aprašomąją ir grafinę (t. y. grafinę pardavimo vertinimo) vertinimo sistemą, kad keistųsi subjektyviomis nuomonėmis apie Sandorių eigą ir sutarčių vykdymą. Jei Vartotojai yra sudarę sutartį, Pirkėjas per 90 dienų nuo sutarties sudarymo dienos, ty nuo sutarties sudarymo dienos ir valandos, gali įvertinti Pardavėją, o šis terminas skaičiuojamas valandomis. Pardavėjas, gavęs įvertinimą „nerekomenduojama“, gali atsakyti į jį vieną kartą. Neįmanoma įvertinti Pardavėjo, kai Pirkėjas nėra aktyvavęs savo Paskyros arba jo Paskyra yra užblokuota.
 
11.2.
 
Aprašomajame įvertinime vartotojas gali rekomenduoti arba nerekomenduoti pirkti. Pardavimo grafiniame įvertinime Pirkėjas gali skirti nuo 1 iki 5 balų, kad įvertintų Pardavėjo sutarties vykdymą pagal šiuos parametrus:
 
 • atitikimas Prekės aprašymui
 • pirkėjo paslauga
 

11.3.

 

Reitingas visada priskiriamas konkrečiai paskyrai ir konkrečiai Operacijai. Vartotojas atsako už savo įvertinimo ir atsakymų turinį.

 

11.4.

 

Įvertinimų ir atsakymų turinys turi būti vieša informacija, prieinama visiems Guglika lankytojams.

 

11.5.

 

Įvertinimas ir atsakymai turi atitikti tikrąją operacijų eigą ir juose negali būti:

 

a. vulgarizmai, nepadorus ar pornografinis turinys arba kurstantis neapykantą, rasizmą, ksenofobiją;

 

b. Vartotojų kontaktiniai duomenys arba prisijungimai;

 

c. interneto svetainių adresai arba reklaminio pobūdžio turinys.

 

11.6.

 

Vartotojas negali dalyvauti jokioje Operacijoje tik siekdamas palikti reitingą (pvz., dirbtinai padidinti arba sumažinti Pardavėjo patikimumą).

 

11.7.

 

Įmonė nesikiša į reitingo ar atsakymų turinį; tačiau pasilieka teisę ištrinti arba blokuoti jų paskelbimo galimybę pagrįstais atvejais, kai:

 

a. jie pažeidžia Sąlygų nuostatas, ypač 11 skirsnio 11.5 arba 11.6 pastraipas;

 

b. jie buvo paskelbti dėl neteisingo naudotojo arba per klaidą, jei jų turinys aiškiai rodo, kad buvo padaryta klaida;

 

c. reitingo turinys aiškiai rodo, kad buvo padaryta klaida dėl jo tipo;

 

d. įvertinimo turinyje yra simbolių, dėl kurių tas įvertinimas neįskaitomas; tačiau tai netaikoma specialiesiems simboliams, būdingiems kalbai, kuria reitingas buvo paskelbtas;

 

e. Įmonė gauna Pirkėjo prašymą panaikinti reitingą.

 

11.8.

 

Pirkėjas gali vieną kartą redaguoti arba pašalinti savo įvertinimą. Neatsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, sudarytos sutarties šalys turi galimybę susitarti dėl reitingų ir atsakymų į ją panaikinimo, naudodamos atitinkamą formą, esančią Guglika. Įvertinimas ištrinamas, jei kartu įvykdomos visos šios sąlygos:

 

a. prašymą panaikinti Pardavėjas turi pateikti per 21 dieną nuo įvertinimo gavimo dienos;

 

b. Pirkėjas privalo sutikti įvykdyti tokį reikalavimą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jo gavimo.

 

11.9.

 

Panaikinus reitingą 11 skyriaus 11.7 punkte numatyta tvarka, Pirkėjas gali iš naujo įvertinti Sandorio eigą per 90 dienų nuo sutarties, susijusios su konkrečiu Pasiūlymu, sudarymo dienos.

 

11.10.

 

Vartotojai gali skelbti Guglika svetainėje savo atsiliepimus apie prekes, įskaitant jų trūkumus ir pranašumus. Jie pateikiami skirtuko „Produktų apžvalga“ skiltyje „Pasiūlymai“.

 

11.11.

 

Atsiliepimai, paskelbti skirtuke „Produkto apžvalga“, yra subjektyvi vartotojų nuomonė. Vartotojai atsako už savo nuomonių, išsakytų tokiose apžvalgose, turinį.

 

11.12.

 

Vartotojo peržiūra negali pažeisti galiojančių įstatymų nuostatų, įskaitant trečiųjų šalių teises; visų pirma, tai negali būti šmeižikiška, pažeisti asmens teises ar būti nesąžiningos konkurencijos veiksmas. Tuo pat metu Vartotojų atsiliepimų paskelbimo taisyklėms atitinkamai taikomos 11 skirsnio 11.5 ir 11.6 punktų nuostatos.

 

11.13.

 

Įmonė pasilieka teisę redaguoti arba ištrinti atsiliepimus pagrįstais atvejais, kai:

 

a. yra vėlesnė peržiūra, susijusi su tomis pačiomis prekėmis;

 

b. nurodo kitas Prekes nei peržiūrėtas;

 

c. pažeisti 11 skyriaus 11.12 punkte nustatytas taisykles;

 

d. pažeidžia galiojančias įstatymų nuostatas, gerą praktiką arba įžeidžia religinius jausmus;

 

e. pažeidžia patento teises, autorių teises, verslo paslaptis ar kitas intelektinės nuosavybės teises arba asmens duomenų apsaugos teises;

 

f. yra tik filmo, knygos ar įrašo santrauka ir pan.;

 

g. yra visiškai ar iš dalies nukopijuotas iš kitų Vartotojų, peržiūrėtų Prekių gamintojo ar iš kitų turimų šaltinių;

 

h. jame yra simbolių, dėl kurių apžvalga neįskaitoma; tačiau tai netaikoma diakritiniams simboliams, būdingiems kalbai, kuria buvo paskelbta nuomonė,

 

i. Įmonė gauna Vartotojo prašymą pašalinti atsiliepimą.

 

11.14.

 

Skelbdamas atsiliepimą Vartotojas sutinka, kad Įmonė ar kiti subjektai, bendradarbiaujantys su Įmone pagal atskiras sutartis, ja nemokamai naudotųsi ir modifikuotų aukščiau nurodyta apimtimi.

 

11.15.

 

Vartotojai gali įvertinti produktų atsiliepimus kaip naudingus arba nenaudingus, pasirinkdami atitinkamą atitinkamos apžvalgos parinktį. Įmonė gali pašalinti nurodytą produkto apžvalgos įvertinimą kaip naudingą arba nenaudingą, jei jis paskelbtas apgaulingai, ypač siekiant dirbtinai padidinti arba sumažinti bendrą tam tikro produkto apžvalgos įvertinimą.

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


12 skyrius. KITOS PASLAUGOS

 
 
 12.1.
 
Įmonė gali teikti Vartotojams kitas paslaugas, palaikančias pagrindinę Įmonės veiklą arba padedančias Vartotojams naudotis Įmonės paslaugomis, įskaitant Sandorių finansavimą, užtikrinimą ar reklamavimą, tokių paslaugų sąlygose nustatytomis sąlygomis, kaip taip pat paslaugos, susijusios su Įmonės tarpininkavimu sudarant sutartis dėl trečiųjų šalių paslaugų teikimo.
 
12.2.
 
Įmonė gali teikti Vartotojams informaciją apie trečiųjų šalių tiekėjų (pvz., teikiančių finansines paslaugas, įskaitant draudimo paslaugas) paslaugas ir paslaugų pasiūlymus, palengvindama Vartotojų naudojimąsi Įmonės paslaugomis, įskaitant Sandorių finansavimą, užtikrinimą ar reklamavimą.
 
12.3.
 
Įmonė tarpininkauja sudarant sutartis ir teikia paslaugas, susijusias su finansavimu ir sandorių užtikrinimu, pavyzdžiui, prekių draudimu, vartojimo paskola Prekėms įsigyti
 
12.4.
 
Šiuo metu „Guglika“ Pardavėjas negali teikti su sandoriu susijusių paslaugų, identiškų nurodytoms 12.3 punkte.

 

13 skyrius. PRIVATUMAS IR KONFIDENCIALUMAS

 
13.1.
 
Asmens duomenis, kuriuos Vartotojai pateikia tam skirtose vietose, Įmonė tvarko vadovaudamasi galiojančiomis teisės aktų nuostatomis ir Privatumo politika, nurodyta priede Nr. 5.
 
13.2.
 
Naudotojų asmens duomenys gali būti atskleidžiami kitiems Vartotojams tik čia nustatytais atvejais su Operacijomis susijusiais tikslais ir kitais atvejais gavus išankstinį duomenų subjekto sutikimą.
 
13.3.
 
Naudotojas negali atskleisti trečiosioms šalims jokios su kitais Vartotojais susijusios informacijos, gautos iš Įmonės dėl Guglika naudojimo, nebent Naudotojas yra gavęs išankstinį Vartotojo, kuris yra duomenų subjektas, sutikimą. Visų pirma, draudžiama naudoti tokią informaciją komerciniais tikslais, ypač bet kokia forma reklamuoti bet kurio naudotojo veiklą, vykdomą už Guglika ribų.
 
13.4.
 
13.3 punkte nurodytą informaciją naudoti komerciniais tikslais bet kokia forma reklamuoti bet kurio Vartotojo veiklą, vykdomą už Guglika ribų, draudžiama. Visų pirma draudžiama:
 
a) siūlymų pirkti ar parduoti Prekes už Guglika ribų (netaikoma 3.3 punkte nurodytiems pasiūlymams);
 
b) pridėti prie siunčiamų Prekių ar bet kokia kita forma pateikti bet kokį turinį su informacija apie komercinę veiklą, vykdomą už Guglika ribų (pvz., internetinę parduotuvę reklamuojantys lankstinukai);
 
c) atidaryti Vartotojų paskyras internetinėse parduotuvėse.
 
13.5.
 
Įmonė pasilieka teisę filtruoti ir blokuoti pranešimus, siunčiamus Vartotojų naudojant Guglika įrankius, ypač jei jie yra šiukšlės, yra turinio, kuris pažeidžia šias Sąlygas ar kitaip kelia pavojų Vartotojų saugumui.
 
13.6.
 
Pardavėjas, turintis registruotą Verslo paskyrą, įpareigoja Įmonę tvarkyti korespondenciją, susijusią su per tą Sąskaitą sudarytomis operacijomis, su sąlyga, kad toks korespondencijos tvarkymas susideda iš to, kad įmonė automatiškai analizuoja (naudodama mašininio mokymosi technologiją) Pirkėjų siunčiamų pranešimų turinį. Pardavėjas, naudodamas 6.3.a ir 6.3.b punktuose aprašytas parinktis, siekdamas:
 
(i) patikrinti, ar Įmonė Pardavėjo vardu gali atsakyti į tokio pranešimo klausimus
 
(ii) kad Guglika Pardavėjo vardu atsako į tokiame pranešime pateiktus klausimus, jei Įmonė turi atitinkamų žinių, pagrįstų Įmonės IT sistemų duomenimis.
 
Jeigu dėl aukščiau nurodytos automatinės pranešimo analizės Įmonė negali atsakyti Pirkėjui, pranešimas nedelsiant persiunčiamas Pardavėjui, kad šis galėtų į jį atsakyti.
 
Pirkėjų asmens duomenų, susijusių su korespondencijos tvarkymu, tvarkymo patikėjimo taisyklės yra aprašytos Guglika sąlygų 19 priede.
 
13.7.
 
Nutraukti pasiūlymai gali būti paskelbti guglika.lt puslapyje. Paskelbta informacija yra skirta tik nuorodai ir Įmonė negali užtikrinti ar garantuoti, kad nutraukti Pasiūlymai bus visapusiškai ir visapusiškai paskelbti viešai.

 

14 skyrius. GUGLIKA SĄLYGŲ IR SĄLYGŲ PAKEITIMAI

 
14.1.
 
Įmonė gali keisti Sąlygas šiais atvejais:
 
a. teisinio reguliavimo pakeitimai, turintys tiesioginės įtakos Sąlygų turiniui;
 
b. vyriausybinių institucijų tam tikrų įsipareigojimų nustatymas;
 
c. kainoraščio pakeitimai;
 
d. Svetainės ir Vartotojo paslaugos veikimo gerinimas;
 
e. Vartotojų privatumo apsaugos gerinimas;
 
f. Privatumo politikos pakeitimai;
 
g. užkirsti kelią netinkamam naudojimui;
 
h. saugumo sumetimais;
 
i. technologiniai ir funkciniai pokyčiai;
 
j. teikiamų paslaugų apimties pokyčiai, įskaitant naujų paslaugų įvedimą;
 
k. redakciniai pakeitimai.
 
Toks pakeitimas įsigalioja per Įmonės nurodytą terminą, ne trumpesnį kaip 15 dienų nuo Vartotojų pranešimo apie pakeitimus ir pakeistų Sąlygų suteikimo jiems, visų pirma, paskelbimo interneto svetainėje: https:// guglika.lt/, ir išsiųsdami jį Vartotojo paskyrai priskirtu el. pašto adresu (jei Vartotojas prie savo Paskyros prisijungė per pastaruosius 2 metus). Sąlygų pakeitimai, taikomi tik Pardavėjams, siunčiami Vartotojams, kurie parduoda prekes Guglika. Vartotojui nenurodžius elektroninio pašto adreso, informacija apie pakeitimus siunčiama trumpąja žinute registracijos metu nurodytu kontaktiniu numeriu.
 
Įmonė gali keisti Sąlygas be 15 dienų termino, nurodyto pirmiau, ir tai įsigalioja nedelsiant, jei:
 
(i) jai taikomi teisiniai arba reguliavimo įpareigojimai, pagal kuriuos ji privalo pakeisti Sąlygas taip, kad ji negalėtų laikytis pirmiau nurodyto 15 dienų pranešimo laikotarpio,
 
(ii) ji turi išimties tvarka pakeisti Sąlygas, kad būtų išvengta nenumatytų ir tiesioginių grėsmių, susijusių su internetinių tarpininkavimo paslaugų, Vartotojų apsauga nuo sukčiavimo, kenkėjiškų programų, šiukšlių, duomenų pažeidimo ar kitų kibernetinio saugumo grėsmių.
 
14.2.
 
Naudotojas, nesutinkantis su planuojamais Guglika sąlygų pakeitimais, nedelsdamas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pranešimo apie tokius pakeitimus, 15.2 punkte nurodyta forma praneša Įmonei nutraukti sutartį su Įmone. Naudotojo sutarties su Įmone dėl jo nurodytos Sąskaitos nutraukimas, kaip aprašyta aukščiau, įsigalioja ne anksčiau kaip po 15 dienų nuo pranešimo Vartotojui apie Guglika sąlygų pakeitimus.
 
Pirmą kartą prisijungus prie Guglika po pakeitimo įsigaliojimo, Naudotojas informuojamas apie tokį pakeitimą ir galimybę jį priimti.
 
14.3.
 
14.1 punktas mutatis mutandis taikomas keičiant Įmonės paslaugų teikimo Vartotojams, kurie yra vartotojai, būdą.
 
14.4.
 
14.1 punkto c, f ir i papunkčių nuostatos vartotojams netaikomos ir jų pagrindu Įmonė nekeis su vartotojais sudarytų sutarčių.
 
 

15 skirsnis. SUTARTIES SU ĮMONĖ NUTRAUKIMAS

 
 15.1.
 
Paslaugos „Guglika“ teikiamos neribotą laiką, atsižvelgiant į toliau esančios dalies nuostatas.
 
15.2.
 
Vartotojas gali bet kada nutraukti su Įmone sudarytą sutartį, susijusią su jo nurodyta Paskyra, užpildydamas ir patvirtindamas sutarties nutraukimo formą. Tokiu atveju visi šiuo metu paskelbti Pardavėjo pasiūlymai bus pašalinti per 7 dienas nuo sutarties nutraukimo formos patvirtinimo dienos. Be to, sutarties nutraukimo laikotarpiu nebus galima įtraukti naujų Prekių, pirkti Prekių, dalyvauti aukcione ar keisti Dalyvio siūlomos sumos varžytinių metu.
 
15.3.
 
Naudotojo 15.2 punkte numatyta tvarka nutraukus sutartį su Įmone dėl jo nurodytos Sąskaitos, jis įsigalioja ne anksčiau kaip po 60 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos (interpretuojama kaip užpildymo ir patvirtinimo data). sutarties nutraukimo formą). Pasibaigus 60 dienų terminui, nebus galima prisijungti prie Guglika paskyros ir naudotis paskyroje teikiamomis paslaugomis.
 
15.4.
 
Jei Vartotojas pakartotinai pažeidžia Sąlygas, Įmonė gali nutraukti sutartį prieš trisdešimt dienų.
 
15.5.
 
Jei sutartis buvo nutraukta Įmonės sprendimu, Vartotojas negali iš naujo registruoti Paskyros Guglika be išankstinio Įmonės sutikimo.

16 skirsnis. KONTAKTINIAI DUOMENYS IR SKUNDŲ TVARKA

 
 
 16.1.
 
Vartotojas gali susisiekti su Įmone dėl elektroniniu būdu teikiamų paslaugų žemiau:
 
a. raštu Guglika, klaipėdos g.94a, Panevėžys;
 
b. elektronine forma (pvz., naudojant kontaktinę formą specialių pastraipų tinklalapiuose skiltyje „Pagalba“, kurią galima pasiekti iš pagrindinio Guglika svetainės puslapio).
 
16.2.
 
Guglika gali susisiekti su Vartotoju:
 
a. raštu Vartotojo nurodytu korespondencijos adresu;
 
b. elektronine forma Vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu;
 
c. telefonu paskambinus Vartotojo nurodytu kontaktiniu numeriu,
 
d. siunčiant trumpąsias tekstines žinutes (SMS) Vartotojo nurodytu kontaktiniu numeriu.
 
16.3.
 
Jei Vartotojo nuomone, Paslaugos, kurios turi būti teikiamos pagal Sąlygas, Įmonės neteikia arba jos teikiamos ne pagal Sąlygas, Naudotojas gali pateikti savo išlygas toliau nurodytu būdu (“Skundas”). Be to, kai Įmonė pati parduoda Prekes, Vartotojas gali pateikti Skundą Įmonės Pasiūlyme aprašytu būdu.
 
16.4.
 
Skundas gali būti pateiktas elektronine forma naudojant kontaktinę formą arba raštu. Skunde turi būti nurodytas bent vardas, kuriuo Vartotojas veikia naudodamasis Guglika (prisijungimas), jo rezervacijų aprašymas ir siūlomas Skundo nagrinėjimo būdas.
 
16.5.
 
Įmonė Skundą išnagrinėja per 14 dienų nuo jo gavimo dienos. Kai Skunde nėra jam nagrinėti reikalingos informacijos, Įmonė paprašo Skundžiančio Vartotojo papildyti reikiamą informaciją, o tada 14 dienų laikotarpis skaičiuojamas nuo papildyto Skundo pateikimo dienos.
 
16.6.
 
Atsakymas į Skundą siunčiamas tik tam tikros Vartotojo paskyrai priskirtu el. pašto adresu. Ypatingai pagrįstais atvejais Įmonė gali siųsti atsakymą kitu Skundančio Vartotojo nurodytu el. pašto adresu, kuris nėra priskirtas Vartotojo paskyrai, arba raštu adresu, nurodytu Susisiekime.
 
16.7.
 
Naudotojas gali apskųsti Įmonės priimtą sprendimą dėl skundo („Apeliacija“). Atitinkamai taikomos 16 skirsnio 16.3, 16.4 ir 16.5 punktų nuostatos.
 
 

17 skirsnis. TAIKOMI TEISĖ IR GINČAI

 
 
 17.1.
 
Naudotojo ir Įmonės susitarimui, susijusiam su Įmonės teikiamomis paslaugomis Guglika pagal čia nustatytas sąlygas, taikoma Lietuvos teisė.
 
Vartotojų, kurie yra vartotojai, atveju aukščiau pateiktas teisės pasirinkimas nepanaikina apsaugos, kurią Naudotojams suteikia privalomai taikomi šalies, kurioje Naudotojas yra nuolatinė gyvenamoji vieta, įstatymai.
 
Bet kokius ginčus tarp Guglika ir Vartotojo, kuris nėra vartotojas, dėl Guglika, įskaitant susijusius su Įmonės teikiamomis Guglika paslaugomis, sprendžia Lietuvos bendrosios jurisdikcijos teismai, kompetentingi pagal registruotą Guglika buveinę.
 
Vartotojas, būdamas vartotojas, gali inicijuoti neteisminį procesą, kad išspręstų Skundą ir pareikštų ieškinius Nuolatiniame vartotojų arbitražo teisme prie Prekybos inspekcijos inspektoriaus Lietuvoje.
 
17.2.
 
Įmonė gali bandyti taikiai išspręsti ginčą su Naudotoju, vykdančiu verslinę veiklą, naudodama Guglika siūlydama prekes vartotojams, per nepriklausomą tarpininką, gavusi išankstinį Įmonės sutikimą tarpininkauti. Jei Naudotojas, nurodytas ankstesniame sakinyje, Įmonei pasiūlo tarpininkavimą ir įmonei priėmus šį pasiūlymą, tarpininkavimą vykdys tarpininkas iš Lietuvos, taikomas tarpininkavimo taisykles. Įmonė padengia pagrįstą visų tarpininkavimo išlaidų dalį, kurią kiekvieną kartą nustato šalys.
 
 

18 skyrius. PRIEDAI

 
 
 18.1.
 
Taisyklėse ir sąlygose yra šie priedai, kurie yra neatskiriama jų dalis:
 
Pildoma
 
18.2.
 
Nuorodos, pateiktos elektroninėje šio dokumento versijoje, įskaitant priedus, tik palengvina naršymą Guglika puslapiuose. Kiti dokumentai, išskyrus pirmiau išvardytus priedus, nėra sudėtinė šio dokumento dalis.

19 skirsnis. GALIOJIMAS

 
Jeigu kuri nors iš šių nuostatų įsiteisėjusiu ir absoliučiu teismo sprendimu pripažįstama negaliojančia, likusios lieka galioti, nebent atitinkami įstatymai numato kitokią galią.

20 skirsnis. GUGLIKA SĄLYGŲ IR SĄLYGŲ KALBOS VERSIJOS

 
 
 20.1.
 
Kai kurie Guglika elementai buvo išversti (įskaitant automatinio teksto vertimo programinę įrangą). Tekstas buvo netobulas, bet tam tik vertimo rezultatai (ypa kompiuterine programa) arba teksto išvertimas netobulas, netinkamas dėl vertimo programinės įrangos apribojimų. Įmonė rekomenduoja būti atsargiems naudojant išverstą informaciją.
 
20.2.
 
Anglų kalba yra originali Sąlygų, svetainės ir viso Įmonės bendravimo su vartotojais kalba. Kilus sprendžiama versija dėl kokių nors abejonių dėl ankstesnės sakinio nurodytos išversto turinio, jos turėtų būti išnagrinėtos pagal originalią versiją, išskyrus atvejus, kai pagal imperatyvųjį įstatymo projektą reikia spręsti remiantis kita kalba. .
 
20.3.
 
Šioje paslaugoje gali būti „Google“ pateiktų vertimų. „Google“ atsisako tiesioginės ar numanomos atsakomybės už bet kokį vertimą, įskaitant jo tikslumą, patikimumą ir tinkamumą, tinkamumą tikram tikslui ir bet tam, kad būtų už pažeidimą.
 
 

21 skirsnis. VIDAUS SKUNDŲ NAGRINĖJIMO SISTEMA

 
 
 Įmonė turi užtikrinti vidinės skundų nagrinėjimo sistemos veikimą, kaip apibrėžta 11.1 punkte. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1150 dėl sąžiningumo ir skaidrumo skatinimo internetinio tarpininkavimo paslaugų verslo naudotojams punkto. Naudotojų skundus, susijusius su šiame reglamente išvardintomis problemomis, galima pateikti adresu https://guglika.lt/skundai.
 
 

22 skyrius. SPROGMENŲ PREKURSORIAI


 Prekyba sprogmenų pirmtakais, kaip apibrėžta 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų prekybos ir naudojimo, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. ES) Nr. 98/2013 leidžiama tik įvykdžius reglamente nustatytas pareigas ir sąlygas.

Pagal įstatymą pardavėjai privalo vykdyti visas reglamente nustatytas sąlygas ir pareigas. Tai visų pirma taikoma privalomam pirkėjų ir jų teisių pirkti pirmtakus patikrinimui, įskaitant jų tapatybės patikrinimą, ir pareigoms atskleisti šiuos pirkėjus apie jiems parduotus pirmtakus. Įstatyme nustatytos pareigos taip pat taikomos pranešant apie vadinamuosius įtartinus sandorius minėto reglamento prasme.

Prekursorių prekursorių sąlygų įvykdymas yra išankstinė sąlyga legaliam prekursorių pardavimui Guglika, atitinkanti Bendrąsias taisykles ir sąlygas.
Cookie Consent with Real Cookie Banner